Slovníček pojmů

Slovník Lesensky.cz

  • Public relations

  • Marketing

Pokračovat

Základní pojmy ze světa PR a marketingu

Marketingový slovník připravil tým odborníků Lesensky.cz. Encyklopedie slouží pro vzdělávací účely. Další zajímavosti ze světa PR a marketingu najdete na stránce případové studie.

A

Advertorial

Zjistit více
Advertorial je placená inzerce, která napodobuje redakční text. Termín vznikl ze spojení anglických slov reklama (advertisement) a redakční text (editorial).

Affiliate marketing

Zjistit více
Affiliate marketing je marketingový nástroj, který funguje na bázi partnerství a provizí. Jedná se o partnerskou spolupráci dvou subjektů. Affiliate inzerent v ní získává propagační plochu a affiliate partner zisky z inzerentových prodejů.

Analýza webu

Zjistit více
Analýza webu zkoumá webové stránky s ohledem na cíle, které mají plnit. Měří, sbírá a vyhodnocuje data.

B

Brand

Zjistit více
Brand (značka) je souhrn funkcí a hodnot, které se pojí k určitému produktu, službě či firmě. Značka je nositel významu a emocí. Lze ji popsat jako unikátní asociace, jimiž se produkt či firma v mysli zákazníka odlišují od konkurence.

Brand manuál

Zjistit více
Brand manuál je dokument, ve kterém je stručně shrnuta identita a strategie značky. Popisuje její hlavní atributy a definuje pravidla pro každodenní práci se značkou.

Branding

Zjistit více
Branding se zabývá budováním, řízením a rozvojem značky. Jedná se o dlouhodobý a strategický proces. Kromě vizuální identity do něj patří také péče o positioning, hodnoty, postoje a další atributy brandu.

Briefing | Brífink

Zjistit více
Briefing (brífink) je krátké a stručné setkání s novináři. Cílem briefingu je informovat média v co nejkratším čase o zásadním sdělení.

C

Content marketing

Zjistit více
Content marketing (obsahový marketing) je forma marketingu, při které je kladen důraz na přípravu a komunikaci obsahu relevantního pro vybranou cílovou skupinu. Obsah je zde považován za hlavní prostředek k dosažení marketingových cílů.

Copyediting

Zjistit více
Copyediting se zabývá úpravou a vylepšováním textu. Cílem je upravit text tak, aby lépe splňoval stanovené cíle.

Copywriter

Zjistit více
Copywriter se zabývá zpracováním témat a psaním textů. Kromě samotného kreativního psaní se dobře orientuje ve stylistice, gramatice či typografii a SEO.

Copywriting

Zjistit více
Copywriting je tvorba obsahových, reklamních a marketingových textů. Cílem copywritingu je vzbudit zájem, pozitivní emoce a navést čtenáře k požadované akci.

D

Direct marketing

Zjistit více
Direct marketing je typ marketingové komunikace, která osobně, přímo a adresně oslovuje konkrétní osoby (klienty, zákazníky a podobně). Představuje cílenou formu propagace značky a propojuje značku a její potenciální i stávající zákazníky.

E

E-mail marketing

Zjistit více
E-mail marketing se zabývá rozesíláním komerčních i nekomerčních zpráv na vybraný seznam e-mailových adres. Poskytuje možnost přímého oslovení cílové skupiny a díky tomu pomáhá vytvořit a posilovat vazby se zákazníky či partnery.

Event marketing

Zjistit více
Event marketing (neboli zážitkový marketing) patří mezi specifickou formu marketingu, která je úzce spjata s určitou událostí, prožitkem nebo zážitkem.

G

Grafika v reklamě

Zjistit více
Grafika a vizuální tvorba patří mezi základní vyjadřovací způsoby v marketingové komunikaci. Podle výzkumů přijímá běžný člověk až 80 procent informací o okolním světě zrakem. Vizuální tvorba tak má v marketingu zásadní význam.

Guerilla marketing

Zjistit více
Guerilla marketing je marketingová technika, při níž se překračují běžně zažité normy a pravidla pro komunikaci.

I

Influencer marketing

Zjistit více
Influencer marketing je marketingový nástroj, který využívá vlivných osobností (influencerů) k propagaci produktu, služby nebo značky.

K

Komunikační mix

Zjistit více
Komunikační mix je soubor propagačních nástrojů, kterými může subjekt oslovit požadované cílové skupiny.

Krizová komunikace

Zjistit více
Krizová komunikace je nástroj public relations, který má za cíl ochránit dobré jméno, ekonomické zájmy a lidské zdroje v případě, že nastane ohrožující situace, která si žádá krizový management.

L

Landing page

Zjistit více
Landing page je vstupní stránka, přes kterou návštěvníci poprvé přicházejí na webové stránky.

M

Marketingové nástroje

Zjistit více
Marketingové nástroje se soustředí na zlepšení image, stimulaci poptávky a posílení prodejů. Patří mezi ně například reklama, PR, přímý marketing, osobní prodej a podpora prodeje.

Marketingový mix

Zjistit více
Marketingový mix je na míru vytvořená kombinace nástrojů, která pomáhá firmám vytvořit poptávku a stimulovat prodej výrobků nebo služeb.

Media relations

Zjistit více
Pojem media relations označuje vzájemný vztah mezi novináři a profesionály z oboru public relations. Cílem aktivity je získat neplacený prostor v médiích.

Mediální analýza

Zjistit více
Mediální analýza je nástroj, který umožňuje získat přehled o tom, jak je určitá firma, instituce, osoba či fenomén vnímán a popisován v médiích

Měření PR

Zjistit více
Měření public relations se zabývá zhodnocením investic a výsledků PR kampaní a strategií. Vyhodnocování PR se vždy odvíjí od stanovených cílů.

Microsite

Zjistit více
Microsite je speciální druh webové stránky, který je úzce zaměřen na prezentaci jedné služby, značky, produktu či události

Monitoring médií

Zjistit více
Monitoring médií je nástroj, který dokáže vyhledat zmínky o klíčových slovech či tématech napříč různými typy médií.

O

On-page & off-page SEO

Zjistit více
On-page a off-page faktory patří mezi parametry, jimiž lze ovlivnit optimalizaci webové stránky pro vyhledávače (SEO). Správným nastavením a udržováním těchto faktorů je možné ovlivnit pozici webové stránky ve vyhledávačích, například na Google nebo Seznamu.

P

Politická kampaň

Zjistit více
Politická (volební) kampaň je koordinovaná činnost, jejímž cílem je přesvědčení voličů ke zvolení konkrétního politického kandidáta nebo subjektu.

Politický marketing

Zjistit více
Politický marketing je činnost, která má za cíl vytipovat a popsat voliče a následně je přesvědčit, aby podpořili konkrétní politický subjekt nebo jednotlivce.

PPC reklama

Zjistit více
PPC reklama je typ online reklamy, při které inzerent platí za klik na reklamu. V případě PPC kampaně neplatí inzerent za pouhé zobrazení inzerátu, sazby se účtují za každé kliknutí na něj.

PR 360

Zjistit více
Koncept PR 360 je o teoretický rámec, který skrze integraci PR s marketingovými nástroji pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Vznikl v komunikační agentuře Lesensky.cz

PR agentura

Zjistit více
PR agentura se věnuje plánování, navrhování a vyhodnocování public relations kampaní či public relations strategií. Hlavním úkolem PR agentury je budování image a zlepšování veřejného vnímání klientů.

PR kampaň

Zjistit více
PR kampaň je souhrn všech PR aktivit, které jsou ohraničeny časovým úsekem a jednotnou ideovou linkou. Představuje tedy více než jednu tiskovou konferenci či vydaný článek. Je sledem konkrétních kroků, které vedou k předem vytyčenému cíli.

Press trip

Zjistit více
Press trip je organizovaná novinářská cesta. Cílem press tripu je prostřednictvím exkurze seznámit novináře s určitým fenoménem, poskytnout jim jeho detailní poznání a zajistit mu tak publicitu.

Public Relations

Zjistit více
Public relations (PR) je obor, který se věnuje budování image a zlepšování veřejného vnímání ve prospěch konkrétní osoby nebo konkrétního subjektu. Public relations zároveň budují vztahy osob a firem s vnějším světem. Cílem této aktivity je získat pozornost, dobré jméno a dobré vztahy.

R

Reklama

Zjistit více
Reklama je placené sdělení, jehož cílem je propagace produktů, služeb, firem či myšlenek. Úkolem reklamy je přesvědčení cílové skupiny k určité akci - nákupu zboží, změně chování, projevení zájmu či zaujetí pozitivního postoje ke značce.

Reklama na Facebooku

Zjistit více
Reklama na Facebooku je placená podpora určitého sdělení na této sociální síti. Představuje nejjednodušší způsob, jakým dostat své podnikání do povědomí až 5 miliónů českých uživatelů.

Reklamní agentura

Zjistit více
Reklamní agentura je organizace, která se zabývá vymýšlením, navrhováním, vytvářením, správou, distribucí a vyhodnocováním reklam.

Remarketing

Zjistit více
Remarketing je typ cílení online reklamy. Umožňuje zobrazování reklamy lidem, kteří v minulosti navštívili webové stránky inzerenta.

S

SEO (Search engine optimization)

Zjistit více
SEO je zkratka z anglických slov Search Engine Optimization, což v překladu znamená optimalizace pro vyhledávače. Jedná se o proces zlepšování viditelnosti webové stránky v internetovém vyhledávání.

Sociální sítě

Zjistit více
Sociální síť je online služba, která registrovaným členům umožňuje vzájemně komunikovat, sdílet informace, posílat si obsah a společně být součástí různých online aktivit. Sociální sítě propojují virtuální skupiny lidí.

Sportovní marketing

Zjistit více
Sportovní marketing je proces, jehož cílem je propagace a zviditelnění sportovců, sportovních týmů, klubů či organizací. Často jej lze také využít pro propagaci sportovních produktů a vybavení.

STDC - model See-Think-Do-Care

Zjistit více
Co je to model STDC? Model " See-Think-Do-Care" je marketingové schéma mapující 4 základní nákupní fáze zákazníka. Model pomáhá značkám a firmám lépe porozumět cestě zákazníka a efektivněji tak cílit na své marketingové a reklamní strategie podle jednotlivých fází. Každá fáze modelu "See-Think-Do...

T

Tisková konference

Zjistit více
Tisková konference (TK) je formální setkání s novináři. Cílem tiskové konference je informovat média o zásadním sdělení.

Tisková zpráva

Zjistit více
Tisková zpráva (TZ) je textové sdělení pro média. Cílem tiskové zprávy je informovat novináře. Jedná se o základní nástroj oboru public relations. Tiskovou zprávu může vydávat jednotlivec, organizace, firma či státní instituce.

U

Umělá inteligence (AI)

Zjistit více
Umělá inteligence (AI) je oblast informatiky, která se zabývá vytvářením počítačových systémů. Systémy umělé inteligence jsou schopny vykazovat inteligentní chování podobné lidskému myšlení a rozhodování.

V

Virální marketing

Zjistit více
Virální marketing je technika spočívající v šíření sdělení „z člověka na člověka“. Hlavní podmínkou úspěšné virální kampaně je atraktivní obsah a sdílení sdělení mezi cílovou skupinou.

Vizuální styl značky

Zjistit více
Vizuální styl značky (corporate design) je souhrnný a jednotný styl vizuální prezentace subjektu. Cílem jednotného vizuálního stylu je zajistit konzistentní, rozpoznatelný a nezaměnitelný vizuální vjem.

W

Web designer

Zjistit více
Web designer je tvůrce webových stránek, který se stará především o vizuální podobu webu.