Marketingové nástroje

Pokračovat

Co jsou nástroje marketingové komunikace

Marketingové nástroje pomáhají dosáhnout cílů vytyčených v marketingovém plánu. Soustředí se na zlepšení image, stimulaci poptávky a posílení prodejů. Mezi tradiční marketingové nástroje patří reklama, PR, přímý marketing, osobní prodej a podpora prodeje.
 

Marketingové nástroje jsou klíčovými a nejviditelnějšími nástroji marketingového mixu.

 

Cíle marketingových nástrojů vycházejí z nastavení marketingového plánu. Mezi nejčastější cíle se řadí: poskytování informací, vytvoření a stimulace poptávky, změna chování zákazníků, zvýšení prodejů a obratu, odlišení se od konkurence, změna pozice na trhu, změna postojů zákazníků, budování značky či posílení image.

Tradiční marketingové nástroje

Teorie marketingu rozlišuje pět základních druhů marketingových nástrojů. Za nejdůležitější považuje reklamu. Reklama je placené sdělení, které probíhá neosobní formou. Cílem reklamy je přesvědčit stávající i budoucí zákazníky k určité akci, například zakoupení nabízeného produktu nebo služby, změně nákupního chování či vytvoření pozitivního postoje ke značce.
 

Marketingové nástroje v praxi

Pestrou škálu marketingových nástrojů jsme využili například při uvedení franšízové sítě Quick Stop Car na trh. Cílem komunikace bylo uvedení značky na trh a rozšíření povědomí u médií, veřejnosti i obchodních partnerů.

Jako hlavní nástroje jsme zvolili kombinaci eventu, PR, nového webu a online marketingu. Díky provázání všech nástrojů kampaň uspěla a Quick Stop Car získal velký ohlas u veřejnosti i médií. O síť se navíc začali zajímat i nový partneři a franšízanti.

Přečíst případovou studii

Quick Stop Car - marketingové nástroje

Public relations (PR) budují dobré jméno firmy, vytvářejí pozitivní vztahy a řídí komunikaci s veřejností. PR je založeno na vzájemném porozumění, tvorbě důvěry a pozitivním obrazu o firmě a produktech. Mezi nástroje PR řadíme tiskové zprávy, tiskové konference, sponzoring či media relations.

Další marketingovým nástrojem je přímý marketing (direct marketing), který oslovuje pečlivě vybrané cílové skupiny. Komunikace probíhá osobně, přímo a adresně. Slouží k budování dlouhodobých vztahů a dialogu se zákazníkem. Do přímého marketingu patří direct mail, telemarketing, teleshopping, katalogy, zásilkový prodej či e-mail marketing.

Nejstarším nástrojem marketingové komunikace je osobní prodej. Cílem je prodat zákazníkovi produkt a zároveň s ním navázat dlouhodobý vztah. Tato forma je vysoce nákladná, protože její realizace musí počítat se mzdami, bonusy, provizemi, vzděláním a proškolením.

Posledním tradičním nástrojem je podpora prodeje. Jedná se o ovlivnění zákaznického chování při nákupu prostřednictvím věrnostních programů, slev, slevových kuponů, vzorků zdarma, merchandisingu nebo dárků.

 

Hospůdka U Rybníka - branding box

Branding jako marketingový nástroj

Příkladem práce s budováním image je naše práce pro Hospůdku U Rybníka. Pro stylovou restauraci jsme navrhli logo, vizuální identitu a webové stránky.

V logu i vizuálech se podařilo skloubit genia loci lokality i atmosféru restaurace. Vyladěné grafické prvky najde návštěvník všude, ať už online, nebo v interiéru podniku. Při každém kontaktu se značkou podniku zákazník ví, co očekávat. Díky výrazné identitě je restaurace dobře zapamatovatelná, odlišuje se od konkurence a snadněji zůstane v mysli návštěvníků.

Podívat se na projekt

Měření efektivity marketingových nástrojů

Marketingová komunikace by měla být především efektivní a měla by dosahovat stanovených cílů. Ne vždy se musí jednat o finanční rovinu. Lze ji hodnotit z hlediska dosažení cílů v oblasti myšlení a chování cílové skupiny.

Obecně efektivitu hodnotíme pomocí návratnosti investic (ROI). Každý marketingový nástroj má přitom vlastní metriky, podle nichž lze hodnotit jeho efekt a výkon. V případě public relations se sleduje například počet a význam mediálních zmínek či mediální obraz. U přímého marketingu je indikátorem úspěchu počet zakázek či zákazníků nebo růst prodejů či důvěry ke značce. Různorodé měření efektu lze najít u reklam, kde má každý formát, taktika či médium jiné kritérium úspěchu.

Moderní marketingové nástroje ilustrační foto


Moderní marketingové nástroje

Kromě tradičních taktik vznikají vlivem technologického a společenského vývoje neustále nové marketingové nástroje. Mezi ně patří například:

  • Influencer marketing. Využívá vlivných osobností (influencerů) k propagaci produktu, služby nebo značky.
  • Virální marketing. Spočívá v šíření sdělení „z člověka na člověka“, zpravidla prostřednictvím sociálních sítí. Hlavní podmínkou úspěšné virální kampaně je aktivní sdílení sdělení mezi cílovou skupinou.
  • Event marketing. Pracuje s událostí, prožitkem nebo zážitkem. Klíčovým posláním je osobní zkušenost zákazníka. Eventy poskytují lidem možnost interagovat přímo se značkou a dávají jim tak pocit zapojení.
  • Guerilla marketing. Překračuje běžně zažitá pravidla pro marketingovou prezentaci, případně i zažité společenské normy. Vystupuje s originálním nápadem v netradičním pojetí, který vzbudí co největší zájem. Mezi jeho hlavní principy patří nečekaný útok, předem vytipované cíle a rychlý ústup.
  • Online marketing. Využívá k propagaci různorodé možnosti online světa – od internetu přes sociální média a aplikace až po digitální a virtuální technologie.

Propojování marketingových nástrojů v PR 360

Marketingové nástroje lze využívat buď jednotlivě, nebo je mezi sebou různě propojovat. Spojením sdělení, technologie, dosahu a rozpočtu jednotlivých nástrojů dochází ke zvýšení efektivity celé marketingové kampaně.

Koncept PR 360® spojuje efekt public relations s výkonností marketingu. S jednou agenturou a jedním rozpočtem oslovuje zákazníky, partnery či média ve 360° záběru.

 

PR 360 diagram

Jedná se o strategický rámec, který pomocí integrace PR s marketingovými nástroji pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Díky tomu oslovuje potenciální i stávající zákazníky všude tam, kde se pohybují. Ať už jde o prostředí online, nebo „offline“.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram slovensky