Komunikační plán

Pokračovat

Jak vypadá komunikační plán?

Komunikační plán je podrobný přehled aktivit, které mají vést ke splnění komunikačních cílů. Detailně definuje komunikační nástroje, taktiky a postupy a propojuje je do společného časového a rozpočtového harmonogramu. Zároveň koordinuje a integruje aktivity jednotlivých oddělení a partnerů.

KOMUNIKAČNÍ PLÁN VYCHÁZÍ Z KOMUNIKAČNÍ STRATEGIE. ZATÍMCO STRATEGIE PRACUJE S DLOUHODOBÝMI CÍLI, VIZEMI A ÚKOLY, PLÁN SE DETAILNĚ SOUSTŘEDÍ NA TO, JAKÝM ZPŮSOBEM TYTO CÍLE CO NEJDŘÍVE NAPLNIT.

 

Komunikační plán vzniká pro kratší časové období. Pružně se přizpůsobuje aktuálním okolnostem, reaguje a upravuje se podle zpětné vazby od cílových skupin komunikace a dosavadních výsledků různých komunikačních prostředků.
 

 

Obsah komunikačního plánu by měl být přehledný a dostatečně strukturovaný. Komunikační plán dělíme do dvou úrovní. Strategická úroveň vychází z komunikační strategie a výsledků analýz. Definuje, KDE se subjekt nachází a KAM se chce dostat. Taktická úroveň plánu se věnuje způsobům, JAK, KDY a ZA KOLIK tyto cíle naplnit. K naplnění cílů definuje plán komunikační mix, rozpočet a timing celého procesu.
 

Komunikační plán v praxi

Ukázkou komunikačního plánu je naše spolupráce s Technickými sítěmi Brno. Firma nás oslovila se žádostí o posílení mediálního obrazu a rozšíření komunikovaných témat.

K těmto účelům jsme doporučili kombinaci public relations, sociálních sítí a content marketingu a zpracovali komunikační plán. Během 16 měsíců spolupráce jsme pro TSB zajistili více než 300 zmínek v médiích. Rozšířili jsme rovněž škálu témat, k nimž se TSB vyjadřuje jako odborník.

Přečíst případovou studii

Komunikační mix ukázka projektu TSB

Vzor komunikačního plánu

Komunikační plán vzniká vždy na míru danému subjektu a situaci. Neexistuje univerzální šablona komunikačního plánu. Aby byl plán srozumitelný, realistický, komplexní a dobře sloužil, měl by obsahovat:

 1. Definice značky. Shrnutí aktuální vize, mise a hodnot subjektu, které jsou důležité pro pochopení identity značky.
 2. Definice produktu, služeb, cen, distribuce a cílových skupin. Stručný přehled aktuálního portfolia firmy. Přesný popis cílových skupin (zákazníků) z demografického, geografického, sociokulturního, ekonomického i psychologického pohledu. Přehled toho, jaký je zákazník, co žádá, co má rád, kde se vyskytuje a kde je jeho potenciál ve vztahu k subjektu.
 3. Konkurence a positioning. Identifikace konkurence a popis jejích silných i slabých stránek v oblasti nabídky a komunikace. Vytyčení místa subjektu na trhu a vymezení jeho pozice vůči konkurentům.
 4. Komunikace. Stručný přehled dosavadní obchodní, PR a marketingové strategie a shrnutí jejích výsledků

   Komunikační strategie ilustrační fotografie nástroje

   

 5. Cíle. Dlouhodobé a konkrétní milníky, ke kterým chce firma posunout své služby, produkty, pozici na trhu, obchodní výsledky či pozici značky. Cíle vycházejí z komunikační strategie, v komunikačním plánu získávají konkrétní obsahovou, číselnou, časovou a praktickou podobu.
 6. Klíčová sdělení. Zásadní věty, sdělení a emoce, které ve stručnosti shrnují nově vytyčenou komunikační linku.
 7. Aktéři komunikace. Vymezení účastníků komunikace, tedy všech osob, které se budou aktivně podílet na tvorbě a exekuci komunikačního plánu.
 8. Komunikační nástroje a média. Existují desítky nástrojů, kanálů a mediatypů. Výběr těch nejvhodnějších hraje pro úspěch plánu zásadní roli.
 9. Obsah a formaObsahový plán vytyčuje komunikační témata, která budou součástí plánu. Součástí je také nastavení tónu komunikace a souhrn formátů, jimiž se bude komunikovat.

   Komunikační plán ilustrační fotografie harmonogram
   
 10. Harmonogram a rozpočet. Detailní „jízdní řád“ rozplánovaný na 12 měsíců. Přiřazuje jednotlivá sdělení ke konkrétním nástrojům. Stanovuje rozpočet, timing, obsah a formáty, s nimiž každá aktivita proběhne. Může mít podobu kalendáře, tabulky nebo interaktivního dokumentu.
 11. Systém měření, hodnocení a kontroly. Vymezení hodnocení efektivity nástrojů. Kromě metrik stanovuje také kdy, jak a kdo se bude hodnocení věnovat. Soustředit se může i na procesní aspekty, například systém odpovědnosti za výsledky, reakce na rizika a optimalizaci marketingového plánu.

Propojování komunikačních nástrojů PR 360

Úspěch komunikačního plánu spočívá ve vhodné volbě obsahu a nástrojů, které tento obsah dále propagují. Nástroje lze přitom využívat buď jednotlivě, nebo je mezi sebou různě propojovat. Čím víc jsou složky komunikace propojené, tím víc se posílí dosah sdělení a zároveň sníží náklady na jeho propagaci.

PR 360 diagram

KONCEPT PR 360® SPOJUJE EFEKT PUBLIC RELATIONS S VÝKONNOSTÍ MARKETINGU. S JEDNOU AGENTUROU A JEDNÍM ROZPOČTEM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKY, PARTNERY ČI MÉDIA VE 360° ZÁBĚRU.


 

Jedná se o strategický rámec, který pomocí kombinace PR s marketingovými nástroji pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Plán založený na PR 360 oslovuje potenciální i stávající zákazníky všude tam, kde se pohybují.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s komunikací?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější řešení a společně nastavíme tu nejlepší strategii vaší značky.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram