Slovníček pojmů

Slovník Lesensky.cz

  • Public relations

  • Marketing

Pokračovat

Základné pojmy zo sveta PR a marketingu

Marketingový slovník pripravil tím odborníkov Lesensky.cz. Encyklopédia slúži na vzdelávacie účely. Ďalšie zaujímavosti zo sveta PR a marketingu nájdete na stránke prípadových štúdií.

A

Advertoriál

Zistiť viac
Advertoriál je platená reklama, ktorá napodobňuje redakčný text. Tento termín je spojením anglických slov advertisement (reklama) a editorial (redakčný text).

Affiliate marketing

Zistiť viac
Affiliate marketing je marketingový nástroj, ktorý funguje na báze partnerstva a provízií. Ide o partnerskú spoluprácu dvoch subjektov.

Analýza webu

Zistiť viac
Analýza webu skúma webové stránky s ohľadom na ciele, ktoré majú plniť. Meria, zbiera a vyhodnocuje dáta.

B

Brand

Zistiť viac
Brand (značka) je súhrn funkcií a hodnôt, ktoré sú spojené s konkrétnym produktom, službou alebo spoločnosťou. Značka je nositeľom významu a emócií.

Brand manuál

Zistiť viac
Brand manuál je dokument, ktorý stručne zhŕňa identitu a stratégiu značky. Opisuje jej hlavné atribúty a definuje pravidlá každodennej práce so značkou.

Branding

Zistiť viac
Branding sa zaoberá budovaním, riadením a rozvojom značky. Ide o dlhodobý a strategický proces.

Briefing | Brífing

Zistiť viac
Briefing (brífing) je krátke a stručné stretnutie s novinármi. Cieľom brífingu je v čo najkratšom čase informovať médiá o dôležitom oznámení.

C

Content marketing

Zistiť viac
Content marketing (obsahový marketing) je forma marketingu, ktorá sa zameriava na prípravu a komunikáciu obsahu relevantného pre vybranú cieľovú skupinu. Obsah sa považuje za hlavný prostriedok na dosiahnutie marketingových cieľov.

Copyediting

Zistiť viac
Copyediting sa zaoberá úpravou a vylepšovaním textu. Hlavnou úlohou editora je upraviť text tak, aby lepšie spĺňal stanovené ciele.

Copywriter

Zistiť viac
Copywriter sa zaoberá spracovaním tém a písaním textov. Okrem tvorivého písania sa dobre vyzná aj v štylistike, gramatike, typografii a SEO.

Copywriting

Zistiť viac
Copywriting je tvorba obsahu, reklamných a marketingových textov. Cieľom copywritingu je vzbudiť záujem, pozitívne emócie a viesť čitateľa k požadovanej akcii.

D

Direct marketing

Zistiť viac
Direct marketing je typ marketingovej komunikácie, ktorá oslovuje konkrétne osoby (klientov, zákazníkov atď.) osobne, priamo a cielene. Pri direct marketingu sa komunikácia uskutočňuje priamo a bez účasti tretej strany, ako sú médiá.

E

E-mail marketing

Zistiť viac
E-mail marketing se zabývá rozesíláním komerčních i nekomerčních zpráv na vybraný seznam e-mailových adres. Poskytuje možnost přímého oslovení cílové skupiny a díky tomu pomáhá vytvořit a posilovat vazby se zákazníky či partnery.

Event marketing

Zistiť viac
Event marketing (alebo zážitkový marketing) je špecifická forma marketingu, ktorá je úzko spojená s konkrétnou udalosťou, zážitkom alebo skúsenosťou.

G

Grafika v reklame

Zistiť viac
Grafika a vizuálna tvorba sú jedným zo základných vyjadrovacích prostriedkov v marketingovej komunikácii. Dá sa charakterizovať ako používanie obrázkov, grafiky, videí a vizuálnej tvorby na komunikáciu s cieľovou skupinou.

Guerilla marketing

Zistiť viac
Guerilla marketing je marketingová technika, pri ktorej sa prekračujú bežne zaužívané normy a pravidlá komunikácie.

I

Influencer marketing

Zistiť viac
Influencer marketing je marketingový nástroj, ktorý využíva vplyvné osobnosti (influencerov) na propagáciu produktu, služby alebo značky.

K

Krízová komunikácia

Zistiť viac
Krízová komunikácia je nástrojom public relations, ktorého cieľom je chrániť dobré meno, ekonomické záujmy a ľudské zdroje v prípade ohrozujúcej situácie, ktorá vyžaduje krízový manažment.

L

Landing page

Zistiť viac
Landing page je vstupná stránka, cez ktorú návštevníci prvýkrát prichádzajú na webové stránky

M

Marketingové nástroje

Zistiť viac
Marketingové nástroje sa zameriavajú na zlepšenie imidžu, stimuláciu dopytu a posilnenie predaja. Patria medzi ne napríklad reklama, PR, priamy marketing, osobný predaj a podpora predaja.

Marketingový mix

Zistiť viac
Marketingový mix je na mieru vytvorená kombinácia nástrojov, ktorá pomáha firmám vytvoriť dopyt a stimulovať predaj výrobkov alebo služieb.

Media relations

Zistiť viac
Pojem media relations označuje vzájomný vzťah medzi novinármi a profesionálmi z odboru public relations. Cieľom aktivity je získať neplatený priestor v médiách.

Mediálna analýza

Zistiť viac
Mediálna analýza je nástroj, ktorý umožňuje získať prehľad o tom, ako je určitá firma, inštitúcia, osoba či fenomén vnímaný a opisovaný v médiách.

Meranie PR

Zistiť viac
Meranie public relations sa zaoberá hodnotením investícií a výsledkov PR kampaní a stratégií. Hodnotenie PR sa vždy odvíja od stanovených cieľov.

Microsite

Zistiť viac
Microsite je špeciálny druh webovej stránky, ktorý je úzko zameraný na prezentáciu jednej služby, značky, produktu či udalosti.

Monitoring médií

Zistiť viac
Monitoring médií je nástroj, ktorý dokáže vyhľadať zmienky o kľúčových slovách či témach naprieč rôznymi typmi médií.

O

On-page & off-page SEO

Zistiť viac
On-page a off-page faktory patria medzi parametre, ktoré môžu ovplyvniť optimalizáciu webových stránok pre vyhľadávače (SEO). Správnym nastavením a udržiavaním týchto faktorov je možné ovplyvniť pozíciu webovej stránky vo vyhľadávačoch.

P

Politická kampaň

Zistiť viac
Politická (volebná) kampaň je koordinovaná činnosť zameraná na presvedčenie voličov, aby zvolili konkrétneho politického kandidáta alebo subjekt.

Politický marketing

Zistiť viac
Politický marketing je koordinovaná, nepretržitá činnosť zameraná na identifikáciu a opis voličov a ich následné presviedčanie, aby podporili konkrétny politický subjekt alebo jednotlivca.

PR 360

Zistiť viac
Koncept PR 360 je o teoretický rámec, ktorý prostredníctvom integrácie PR a marketingových nástrojov pomáha firmám zvyšovať povedomie a dopyt. Vznikol v komunikačnej agentúre Lesensky.cz

PR agentúra

Zistiť viac
PR agentúra sa venuje plánovaniu, navrhovaniu a vyhodnocovaniu kampaní alebo stratégií v oblasti vzťahov s verejnosťou. Hlavnou úlohou PR agentúry je budovať imidž a zlepšovať verejnú mienku o svojich klientoch.

PR kampaň

Zistiť viac
PR kampaň je súhrn všetkých PR aktivít, ktoré sú ohraničené časovým obdobím a jednotnou myšlienkovou líniou. Predstavuje preto viac ako jednu tlačovú konferenciu alebo publikovaný článok. Je to postupnosť konkrétnych krokov, ktoré vedú k vopred stanovenému cieľu.

Press trip

Zistiť viac
Press trip je organizovaná novinářská cesta. Cílem press tripu je prostřednictvím exkurze seznámit novináře s určitým fenoménem, poskytnout jim jeho detailní poznání a zajistit mu tak publicitu.

Public Relations

Zistiť viac
Public relations sa venujú budovaniu imidžu a zlepšovaniu verejnej mienky v prospech konkrétnej osoby alebo subjektu. Vzťahy s verejnosťou zároveň budujú vzťahy jednotlivcov a firiem s okolitým svetom.

R

Reklama

Zistiť viac
Reklama je platená komunikácia zameraná na propagáciu produktov, služieb, firiem alebo myšlienok.

Reklama na Facebooku

Zistiť viac
Reklama na Facebooku je platená propagácia konkrétnej správy na sociálnej sieti. Je to najjednoduchší spôsob, ako dostať svoju firmu do povedomia miliónov používateľov.

Remarketing

Zistiť viac
Remarketing je typ cielenia online reklamy. Umožňuje zobrazenie reklamy ľuďom, ktorí v minulosti navštívili webové stránky inzerenta.

S

SEO (Search engine optimization)

Zistiť viac
SEO je skratka pre Search Engine Optimization, ktorá znamená optimalizáciu pre vyhľadávače. Ide o proces zlepšovania viditeľnosti webovej stránky v internetovom vyhľadávaní.

Sociálne siete

Zistiť viac
Sociálna sieť je online služba, ktorá umožňuje registrovaným členom vzájomne komunikovať, zdieľať informácie a spoločne sa zúčastňovať na rôznych online aktivitách. Sociálne siete spájajú virtuálne skupiny ľudí.

Š

Športový marketing

Zistiť viac
Športový marketing je proces propagácie a zviditeľňovania športovcov, športových tímov, klubov, organizácií a iných športových subjektov. Často sa môže používať aj na propagáciu športových výrobkov a vybavenia.

T

Tlačová konferencia

Zistiť viac
Tlačová konferencia (TK) je formálne stretnutie s novinármi. Patrí k nástrojom public relations. Cieľom tlačovej konferencie je informovať médiá o dôležitom oznámení.

Tlačová správa

Zistiť viac
Tisková zpráva (TZ) je textové sdělení pro média. Cílem tiskové zprávy je informovat novináře. Jedná se o základní nástroj oboru public relations. Tiskovou zprávu může vydávat jednotlivec, organizace, firma či státní instituce.

U

Umelá inteligencia (AI)

Zistiť viac
Umelá inteligencia (AI) je oblasť informatiky, ktorá sa zaoberá vytváraním počítačových systémov. Systémy umelej inteligencie sú schopné vykazovať inteligentná správanie podobné ľudskému myslení a rozhodovanie.

Umelá inteligencia (AI) v marketingu

Zistiť viac
Umelá inteligencia (AI) v marketingu Umelá inteligencia (AI) je odbor informatiky, ktorý sa snaží simulovať ľudskú inteligenciu a vykonávať zadané úlohy. Činnosť AI vyžaduje inteligentné rozhodovanie, učenie, rozpoznávanie vzorov a riešenie zložitých problémov. Vďaka umelej inteligencii môžu...

V

Virálny marketing

Zistiť viac
Virálny marketing je technika spočívajúca v šírení oznámenia od človeka k človeku. Hlavnou podmienkou úspešnej virálnej kampane je atraktívny obsah a zdieľanie informácií v rámci cieľovej skupiny.

Vizuálny štýl značky

Zistiť viac
Vizuálny štýl značky (corporate design) je súhrnný a jednotný štýl vizuálnej prezentácie subjektu. Cieľom jednotného vizuálneho štýlu je zaistiť konzistentný, rozpoznateľný a nezameniteľný vizuálny vnem.

W

Web designer

Zistiť viac
Web designer je tvorca webových stránok, ktorý sa stará predovšetkým o vizuálnu podobu webu.