Marketingový plán

Pokračovat

Co je marketingový plán

Marketingový plán je podrobný přehled aktivit, které mají vést ke splnění marketingových cílů. Detailně definuje marketingové nástroje, taktiky a postupy a propojuje je do společného časového a rozpočtového harmonogramu. Zároveň koordinuje a integruje aktivity jednotlivých oddělení a partnerů.
 

Marketingový plán vychází z marketingové strategie. Zatímco strategie pracuje s dlouhodobými cíli, vizemi a úkoly, plán se detailně soustředí na to, jakým způsobem tyto cíle co nejdříve naplnit.

 

Marketingový plán se může věnovat značkám, produktům, podnikům, projektům, jednorázovým událostem, neziskovým organizacím, městům, ale i osobnostem.

Struktura marketingového plánu

Marketingový plán dělíme do dvou úrovní. Strategická úroveň marketingového plánu vychází z marketingové strategie a výsledků marketingových analýz. Definuje, KDE se subjekt nachází a KAM se chce dostat. Taktická úroveň marketingového plánu se věnuje způsobům, JAK, KDY a ZA KOLIK tyto cíle naplnit. K naplnění cílů definuje plán marketingový mix, rozpočet a timing celého procesu.

Marketingový plán v praxi

Ukázkou důkladného marketingového plánování je naše práce pro městkou čtvrť Chytré Líchy. Pro tu jsme připravili strategii, která vytyčila hlavní východiska a cíle komunikace.

Na strategii jsme navázali detailním ročním marketingovým plánem. Klientovi jsme doporučili synergii nové vizuální identity, webu, public relations a sociálních sítí. Díky dobře nastavené strategii a dotaženému plánu se nám podařilo splnit stanovené cíle – zvedl se zájem o projekt u široké i odborné veřejnosti i médií.

Přečíst případovou studii

Chytré Líchy banner marketingový plán ukázka

Vzor marketingového plánu

Marketingový plán vzniká vždy na míru danému subjektu a situaci. Neexistuje pro něj šablona, která by fungovala univerzálně. Aby byl plán srozumitelný, realistický, komplexní a dobře sloužil, měl by obsahovat tyto položky:

  1. Definice značky. Shrnutí aktuální vize, mise a hodnot společnosti, které jsou důležité pro pochopení identity značky.
  2. Definice produktu, služeb, cen, distribuce a cílových skupin. Stručný přehled aktuálního portfolia firmy. Přesný popis cílových skupin (zákazníků) z demografického, geografického, sociokulturního, ekonomického i psychologického pohledu. Přehled toho, jaký je zákazník, co žádá, co má rád, kde se vyskytuje a kde je jeho potenciál ve vztahu k subjektu.
  3. Konkurence a positioning. Identifikace konkurence a popis jejích silných i slabých stránek v oblasti nabídky a propagace. Vytyčení místa subjektu na trhu a vymezení jeho pozice vůči konkurentům.
  4. Propagace. Stručný přehled dosavadní obchodní, PR a marketingové strategie a shrnutí jejích výsledků.
  5. Cíle. Dlouhodobé a konkrétní milníky, ke kterým chce firma posunout své služby, produkty, pozici na trhu, obchodní výsledky či pozici značky. Cíle vycházejí z marketingové strategie, v marketingovém plánu získávají konkrétní obsahovou, číselnou, časovou a praktickou podobu.
  6. Marketingové nástroje. Existují desítky nástrojů, kanálů a mediatypů, výběr těch nejvhodnější hraje pro úspěch plánu zásadní roli.
  7. Obsah a forma. Obsahový plán vytyčuje hlavní komunikační linky a témata, která budou součástí plánu. Součástí je také nastavení tónu komunikace a souhrn formátů, jimiž se bude komunikovat.
  8. Harmonogram a rozpočet. Detailní „jízdní řád“ rozplánovaný na 12 měsíců. Přiřazuje jednotlivá sdělení ke konkrétním nástrojům. Stanovuje rozpočet, timing, obsah a formáty, s nimiž každá aktivita proběhne. Může mít podobu kalendáře, tabulky nebo interaktivního dokumentu.
  9. Systém měření, hodnocení a kontroly. Vymezení hodnocení efektivity nástrojů. Kromě metrik stanovuje také kdy, jak a kdo se bude hodnocení věnovat. Soustředit se může i na procesní aspekty, například systém odpovědnosti za výsledky, reakce na rizika a optimalizaci marketingového plánu.

 

Marketingový plán uázka v praxi banner

Základem plánu je analýza

Marketingový plán vzniká na podkladech z marketingové analýzy. Ta dokáže na základě objektivních dat, testování a průzkumů velmi dobře popsat výchozí stav firmy a připravit cestu k naplnění jejích cílů.

Volba nástrojů, taktik, cílových skupin, rozdělení budgetu i timing jsou proměnné, u nichž je důležité investovat čas a peníze na základě tvrdých dat. Analýza dokáže snížit náklady na realizaci plánovaných změn, protože ukazuje, kterým směrem a v jakém objemu investice efektivně zamířit.

Marketingová analýza v praxi


Propojování marketingových nástrojů PR 360

Úspěch marketingového plánu mnohdy spočívá ve vhodné volbě obsahu a nástrojů, které tento obsah dále propagují. Nástroje lze přitom využívat buď jednotlivě, nebo je mezi sebou různě propojovat.

Solidní marketingový plán dokáže pro každé sdělení najít ideální nástroj. Zároveň by měl umět pracovat s propojováním jednotlivých nástrojů, čímž výrazně posílí dosah sdělení a zároveň sníží náklady na jeho propagaci.
 

Koncept PR 360® spojuje efekt public relations s výkonností marketingu. S jednou agenturou a jedním rozpočtem oslovuje zákazníky, partnery či média ve 360° záběru.

 

Jedná se o strategický rámec, který pomocí kombinace PR s marketingovými nástroji pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Marketingový plán založený na PR 360 oslovuje potenciální i stávající zákazníky všude tam, kde se pohybují.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram