Reklama

Pokračovat

Co je reklama?

Reklama je placené sdělení, jehož cílem je propagace produktů, služeb, firem či myšlenek. Úkolem reklamy je přesvědčení cílové skupiny k určité akci. Podle typu použitého média lze rozlišovat televizní reklamu, reklamu v tisku, online reklamu, rozhlasovou reklamu či venkovní (outdoor) reklamu.
 

 cílem reklamy je, aby příjemce reklamního sdělení zakoupil zboží, změnil své nákupního chování, projevil zájem či zaujal pozitivní postoj k určité značce či komoditě.

 

Reklamu si objednává zadavatel, například firma, veřejná organizace či soukromá osoba. O výrobu reklamy se stará její zpracovatel reklamní agentura, komunikační agentura či další profesionálové z oblasti jazykové a audiovizuální tvorby. Reklamu lze distribuovat různými kanály, nejčastěji se umisťuje na internet, do tisku, TV či rozhlasu. Subjekty, které jsou příjemci reklamního sdělení, jsou nejčastěji označovány jako recipienti, adresáti nebo cílová skupina.
 

 

Rozdíl mezi reklamou a marketingem

Pojem reklama je často zaměňován s pojmem marketing. Z odborného hlediska však tyto dva pojmy nemají zcela totožný význam.

Reklama je součástí marketingu. Jedná se o konkrétní kanál a konkrétní typ sdělení. Proto se reklama řadí mezi marketingové nástroje. Reklamu lze tedy vnímat jako taktický nástroj s převážně krátkodobým a jasně ohraničeným efektem.

Marketing je naopak dlouhodobý proces a soubor mnoha plánovacích, strategických a výkonných aktivit. Marketing jako obor obsahuje nejen samotnou tvorbu reklam, ale také poznávání, zkoumání, ovlivňování a plánování potřeb cílových skupin. Na rozdíl od reklamy hraje marketing také roli v tvorbě, nastavení a řízení identity a produktů firem. Marketing má tedy hlavně strategický a dlouhodobý význam.
 

Případová studie Dětský ječmen reklama

Případová studie: Dětský ječmen

Reklamu jsme využili i v naší Kampani pro Dětský Ječmen. Odrazovým můstkem byla situační analýza trhu s dětskými výživovými doplňky, analýza konkurence a hloubková analýza potenciálních spotřebitelů.

Od grafiky k reklamě a marketingu

Na základě analýz jsme navrhli vizuální styl produktu a následně strategii marketingové komunikace. Díky zajímavému grafickému nápadu získal Dětský Ječmen unikátní obaly, reklamučasopis videospoty.

Podívat se na kampaň

Funkce reklamy

 • Informativní – Informuje o novém výrobku/službě/firmě nebo o jeho změnách (změna ceny, změna obsahu, změna způsobu používání, změna distribučních kanálů a podobně).
 • Přesvědčovací – Přesvědčuje o tom, proč je daný výrobek/služba/firma nejlepší. Cílem je posílit přitažlivost produktu, získat zákazníky od konkurence, přimět zákazníka k nákupu a podobně.
 • Připomínací – Připomíná přednosti produktu/služby/firmy (například jeho potřebnost, výhody). Obnovuje povědomí o existenci produktu a o jeho dostupnosti na trhu.

Proces vzniku reklamy

Reklama ilustrační foto malý box

Při plánování a tvorbě reklamy by inzerent měl pamatovat na:

 • Cíl reklamy – Jaký produkt/služby/značku má reklama podpořit a jaký efekt má reklama inzerentovi přinést.
 • Cílová skupina – Jakou skupinu má reklama oslovit.
 • Načasování – V jakém období má reklama působit a kdy má doručit co největší efekt.
 • Rozpočet – Jakou částku bude inzerent investovat do výroby a distribuce reklamy.
 • Výběr média a distribučního kanálu – Jakou cestou bude reklama šířena a jakou formu bude reklama pro tento kanál mít.
 • Metriky účinnosti – Jaké parametry se budou sledovat a budou určovat efektivitu reklamy.
 • Obsah reklamního sdělení – Co vše kromě hlavního cíle by reklama měla nést ve svých výrazových a audiovizuálních prostředcích (vizuální styl značky, tón komunikace a podobně).
 • Zpracování a formát – Jaká jsou specifika výrobního formátu (audio, video, text, grafika) a jaké jsou kvalitativní požadavky distribučního média.
 • Zhodnocení efektu – Průběžné a závěrečné hodnocení reklamní kampaně a stanovení ponaučení pro další reklamy.

Efektivita a hodnocení reklamy

Při vyhodnocování efektu reklamy se nejčastěji zkoumá, zda reklama splnila stanovené cíle či zda došlo k navrácení investice do reklamy. Za specifickou kategorii hodnocení reklamy lze označit „kvalitu reklamy“.

 1. V případě splnění cílů reklamy se například zkoumá, zda se u publika reklamy změnilo v požadovaném rozsahu vnímání a postoje ke značce/produktu, jeho známost, případně zda došlo ke změně nákupního chování u cílové skupiny.
 2. U návratnosti investic se hodnotí poměr výdajů na výrobu a distribuci reklamy vůči poměru nových zisků, které daná reklama přinesla.
 3. „Kvalita“ reklamy patří mezi subjektivnější parametry hodnocení. Sledovat lze například řemeslné zpracování, míru znalosti reklamy u publika, její rozpoznatelnost, důvěryhodnost, srozumitelnost a jedinečnost. Tato forma evaluace nemusí mít přímý dopad na zvyšování zisků, může ale ovlivnit například známost značky nebo její schopnost vymezení se vůči konkurenci.

Regulace reklamy

České zákony definují reklamu takto: „Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména komunikačními médii, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.“

Reklama v médiích

Reklama v médiích by se měla řídit etickým kodexem reklamy a být pravdivá, slušná a čestná. Ze zákonného hlediska musí být inzerce v médicíh vždy označená. Inzerce v novinách podléhá i dalším právním regulacím, zvláště pokud se jedná o reklamu na tabákové výrobky, alkohol, léčiva, kojeneckou výživu či finanční produkty.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s public relations?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

Diagram PR 360