Marketingová strategie

Pokračovat

Co je marketingová strategie

Marketingová strategie definuje záměr, kterého chce subjekt dosáhnout v rámci obchodu a marketingu. Zároveň systematicky popisuje stávající stav, nastavuje budoucí cíle a vymezuje prostředky k jejich naplnění.
 

Marketingová strategie shrnuje, KDE stojíte, KAM míříte, CO je vaším cílem a JAKÝMI nástroji toho chcete dosáhnout.

 

Strategie se věnuje budoucím představám v dlouhodobém a vizionářském horizontu. Rámcově vymezuje hodnoty, přístupy, nástroje a rozpočet související se stanovenými cíli. Detailnímu budgetu a timingu úkolů, nástrojů a činností k naplnění strategie se věnuje marketingový plán.

Tvorba marketingové strategie

Tvorba marketingové strategie je rozsáhlý projekt, do něhož by se mělo zapojit obchodní, marketingové, sales, finanční a produktové oddělení subjektu. Na začátku každé strategie je nutné vypracovat situační analýzu, která rozebírá stav podnikání, obchodní cíle firmy, situaci na trhu a mapuje též činnost konkurence. Důležitý je i marketingový výzkum celého marketingového procesu. Výzkum se zabývá produktem, cenou, distribucí, propagací a samotnými spotřebiteli.

Marketingová strategie v praxi

Ukázkou marketingové strategie je naše práce pro městkou čtvrť Chytré Líchy. Pro tu jsme připravili rozsáhlý dokument, který vytyčil základní cíle a plány komunikace.

Na strategii jsme navázali detailním ročním marketingovým plánem. Klientovi jsme doporučili synergii nové vizuální identity, webu, public relations a sociálních sítí. Díky dobře nastavené strategii a dotaženému plánu se nám podařilo splnit stanovené cíle – zvedl se zájem o projekt u široké a odborné veřejnosti i médií.

Přečíst případovou studii

Marketingová strategie ukázka banner Chytré Líchy

Obsah marketingové strategie

Na základě analýz vzniká obsah a cíle marketingové strategie – definují se budoucí žádoucí stav, předpokládané marketingové nástroje a rámcový rozpočet pro stanovené období. Součástí strategie je také vymezení, kdy a jakým způsobem se bude měřit a hodnotit naplnění cílů.

1. Průzkumy a analýzy

Detailní poznání a stav firmy pomáhají ukázat například situační analýzy, SWOT analýzy, průzkumy, výzkumy či výsledky dotazníkových šetření.

2. Definice značky

Shrnutí aktuálních vizí, mise a hodnot společnosti, které jsou důležité pro pochopení identity značky.

3. Definice produktu, služeb, cen, distribuce a cílových skupin

Důkladný rozbor aktuálního portfolia firmy. Přesný popis cílových skupin (zákazníků) z demografického, geografického, sociokulturního, ekonomického i psychologického pohledu.

4. Konkurence a positioning

Identifikace klíčových konkurentů, jejich nabídky a propagace. Specifikace pozice subjektu na trhu.

5. Propagace

Stručný přehled dosavadní obchodní, marketingové a PR strategie, který byl předmětem předchozí marketingové analýzy.

Marketingová strategie vzor ilustrační foto

6. Cíle marketingové strategie

Dlouhodobé a konkrétní milníky, ke kterým chce firma posunout své služby, produkty, pozici na trhu, obchodní výsledky či pozici značky.

7. Marketingový plán

Akční plán, jak dosáhnout cílů marketingové strategie. Detailní „jízdní řád“ rozplánovaný na 12 měsíců, který se věnuje jednotlivým marketingovým taktikám a nástrojům. Stanovuje harmonogram, obsahový plán i rozpočet, s nimiž se každá aktivita bude snažit naplnit marketingovou strategii.

8. Řízení rizik

Identifikace možných rizik a problémů, které mohou nastat při snaze naplnit marketingovou strategii.

9. Systém měření, hodnocení a kontroly

V návaznosti na stanovené cíle strategie definuje způsoby hodnocení jejich plnění. Kromě metrik stanovuje také kdy, jak a kdo se bude hodnocení věnovat. Věnovat se může i procesním aspektům, například systému odpovědnosti za výsledky a aktualizaci celé strategie.

Marketingová strategie Novo Plaza příklady

Realizace marketingové strategie

Marketingová strategie je dlouhodobým projektem, do kterého občas vstupují nečekané okolnosti. K jejímu plnění je potřeba flexibilita a kreativita. Příkladem může být naše spolupráce s OC Novo Plaza.

Pro pražské obchodní centrum jsme měli podpořit rebrand, oživit vizuální komunikaci a posílit povědomí. Do plánů však vstoupila pandemie a lockdown. V polovině kampaně jsme museli změnit obsah, tón i mediatypy. Díky jasné a srozumitelné strategii se nám podařilo udržet hlavní myšlenku kampaně a zajistit klientovi pozornost veřejnosti i médií.

Podívat se na projekt

Jak nastavit cíle marketingové strategie?

Bez předem určených cílů nemá smysl strategii vytyčit ani realizovat. Cíle by se měly týkat oblasti finanční i personální či pozice na trhu. Při stanovení cílů je vhodné splnit podmínku SMART:

  • S: specific – specifické, konkrétní;
  • M: measurable – měřitelné;
  • A: achievable, acceptable – dosažitelné, akceptovatelné;
  • R: realistic, relevant – realistické, relevantní;
  • T: time specific, trackable – časově ohraničené, sledovatelné.

Jak hodnotit výsledky marketingové strategie?

Pro zhodnocení účinnosti strategického marketingu se využívají metriky z pěti obecných kategorií. Definované cíle lze hodnotit pomocí uživatelských metrik, retenčních metrik, metrik hodnotících počet konverzí, Lead & Sales metrik a nákladových metrik.

Každý cíl by měl mít již od začátku strategie nastavené indikátory úspěchu tak, aby bylo možné jeho plnění průběžně hodnotit a optimalizovat.

PR 360 jako základ marketingové strategie

Marketingová strategie využívá řadu marketingových nástrojů. Ty lze využívat buď jednotlivě, nebo je mezi sebou různě propojovat. Propojením sdělení, technologií, dosahu a rozpočtu z jednotlivých nástrojů dochází ke zvýšení efektivity celé komunikační kampaně.
 

Koncept PR 360® spojuje efekt public relations s výkonností marketingu. S jednou agenturou a jedním rozpočtem oslovuje zákazníky, partnery či média ve 360° záběru.

 

PR 360 pomáhá firmám zvyšovat povědomí a poptávku. Díky tomu tato strategie oslovuje potenciální i stávající zákazníky všude tam, kde se pohybují. Ať už jde o prostředí online, nebo „offline“.

Kontakt

Potřebujete pomoci
s marketingem?

Využijte sílu našeho konceptu PR 360. Nejdříve s vámi probereme, co potřebujete. Následně vám doporučíme nejvhodnější nástroje a společně nastavíme tu nejlepší PR a marketingovou strategii.

+420 777 474 360 info@lesensky.cz

Nebo vyplňte kontaktní formulář

PR 360 diagram