Mediálny obraz

Pokračovat

Čo je to mediálny obraz

Mediálny obraz je špecifický súhrn mediálnych správ o subjekte, osobe, téme alebo osobnosti. Je to imidž, ktorý určitému fenoménu vtlačili médiá.
 

MEDIÁLNY OBRAZ SA SKLADÁ NAPRÍKLAD Z POČTU MEDIÁLNYCH ZMIENOK, ICH HODNOTOVÉHO VYZNENIA, SENTIMENTU, KONTEXTU, PREPOJENIA S INÝMI TÉMAMI, ROZLOŽENIA V ČASE A TYPOLÓGIE ZAINTERESOVANÝCH MÉDIÍ.

 

Slúži na opis posolstva a využíva sa hlavne pri tvorbe a riadení PR kampaní a komunikačných stratégií. Tvorbou a interpretáciou mediálneho obrazu sa zaoberá odbor mediálna analýza. Mediálna analýza používa kvantitatívne aj kvalitatívne metódy.

Využitie mediálneho obrazu

Mediálny obraz sa môže týkať osobností, firiem, inštitúcií alebo udalostí. V biznise sa jeho opis a vyhodnotenie používa na sledovanie vývoja značky, tvorbu komunikačných stratégií alebo hodnotenie PR a marketingových stratégií. Zaujímavé poznatky poskytuje aj z hľadiska obchodu, kde môže poukázať na silné a slabé stránky a správanie konkurencie.

Mediálny obraz v praxi

V Lesensky.cz využívame sledovanie mediálneho obrazu na nastavenie, optimalizáciu a vyhodnotenie PR stratégií. Príkladom je naša práca pre kliniku Repromeda.

Pre kliniku Repromeda dlhodobo sledujeme mediálny obraz reprodukčnej medicíny a včas upozorňujeme na dezinformáciu a bulvarizáciu v tejto oblasti. To poskytuje klientovi priestor na včasnú reakciu. Klinika sa tak stáva dôležitým mediálnym hráčom pri kultivácii diskusie o reprodukčnej medicíne a zároveň dopytovaným odborníkom na vyjadrenie pre médiá.

Prípadová štúdia

Repromeda ukázka mediálny obraz

Mediálny obraz a politika

Mediálny obraz je dôležitým ukazovateľom budovania vzťahov politikov s verejnosťou. Spôsob, akým médiá referujú o politike a politikoch, totiž môže ovplyvniť výsledky volieb a politický život v krajine.

Prostredníctvom správ a vystúpení v médiách si verejnosť môže vytvoriť názor na osobnosť politického kandidáta, jeho intelekt, charakter, morálne hodnoty a témy, ktoré presadzuje. Výskum a monitoring mediálneho obrazu politikov je preto jednou z hlavných úloh politickej kampane a politického public relations.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky