Marketingové nástroje

Pokračovat

Nástroje marketingovej komunikácie

Marketingové nástroje pomáhajú dosiahnuť ciele vytýčené v marketingovom pláne. Zameriavajú sa na zlepšenie imidžu, stimuláciu dopytu a posilnenie predaja. Medzi tradičné marketingové nástroje patria reklamaPRpriamy marketingosobný predaj a podpora predaja.
 

MARKETINGOVÉ NÁSTROJE SÚ KĽÚČOVÝMI A NAJVIDITEĽNEJŠÍMI NÁSTROJMI MARKETINGOVÉHO MIXU.

 

Ciele marketingových nástrojov vychádzajú z nastavenia marketingového plánu. Medzi najčastejšie ciele patrí poskytovanie informácií, vytvorenie a stimulácia dopytu, zmena správania sa zákazníkov, zvýšenie predaja a obratu, odlíšenie sa od konkurencie, zmena pozície na trhu, zmena postojov zákazníkov, budovanie značky či posilnenie imidžu.

Tradičné marketingové nástroje

Teória marketingu rozlišuje päť základných druhov marketingových nástrojov. Za najdôležitejší považuje reklamu. Reklama je platené oznámenie, ktoré je sprostredkované neosobnou formou. Cieľom reklamy je presvedčiť súčasných aj potenciálnych zákazníkov, aby si kúpili určitý produkt alebo službu, aby zmenili svoje nákupné správanie alebo si vytvorili pozitívny postoj k značke.

 

Marketingové nástroje v praxi

Pestrú škálu marketingových nástrojov sme využili aj pri uvedení franšízovej siete Quick Stop Car na trh. Cieľom komunikácie bolo uviesť značku na trh rozšíriť povedomie o nej v médiách, vo vzťahu k verejnosti a obchodným partnerom.

Ako hlavné nástroje sme zvolili kombináciu eventu, PR, nového webu a online marketingu. Vďaka previazaniu všetkých nástrojov kampaň uspela a Quick Stop Car mal veľký ohlas . Okrem toho sa o sieť začali zaujímať aj noví partneri a franšízanti.

Prečítať prípadovú štúdiu

Quick Stop Car - marketingové nástroje

Public relations (PR) budujú dobré meno firmy, vytvárajú pozitívne vzťahy a riadia komunikáciu s verejnosťou. PR je založené na vzájomnom pochopení, dôvere a vytváraní pozitívneho obrazu o firme a produktoch. Medzi nástroje PR patria tlačové správytlačové konferencie, sponzoring či media relations.

Ďalším marketingovým nástrojom je priamy marketing (direct marketing), ktorý oslovuje starostlivo vybrané cieľové skupiny. Komunikácia je osobná, priama a adresná. Slúži na budovanie dlhodobých vzťahov a dialógu so zákazníkom. Priamy marketing zahŕňa direct mail, telemarketing, teleshopping, katalógy, zásielkový predaj či e-mail marketing.

Najstarším nástrojom marketingovej komunikácie je osobný predaj. Cieľom je predať zákazníkovi produkt a zároveň s ním nadviazať dlhodobý vzťah. Táto forma marketingu je veľmi drahá, pretože do nej treba zakalkulovať mzdy, bonusy, provízie a vzdelávanie.

Posledným tradičným nástrojom je podpora predaja. Je to ovplyvňovanie správania sa zákazníkov prostredníctvom vernostných programov, zliav, zľavových kupónov, bezplatných vzoriek, merchandisingu alebo darčekov.
 

Hospůdka U Rybníka - branding box

Branding ako marketingový nástroj

Príkladom budovania imidžu je naša práca pre Hospůdku U Rybníka. Pre štýlovú reštauráciu sme navrhli logo, vizuálnu identitu a webové stránky.

V logu aj vizuáloch sa podarilo skĺbiť genius loci lokality a atmosféru reštaurácie. Vyladené grafické prvky nájde návštevník všade, či už online alebo v interiéri reštaurácie. Pri každom kontakte so značkou zákazník vie, čo môže očakávať. Vďaka výraznej identite je reštaurácia ľahko zapamätateľná a odlišuje sa od konkurencie.

Pozrieť sa na projekt

Meranie efektivity marketingových nástrojov

Marketingová komunikácia by mala byť predovšetkým efektívna a mala by dosahovať stanovené ciele. Finančná rovina nie je vždy prioritou. Možno ju hodnotiť z hľadiska dosiahnutia cieľov v oblasti správania sa cieľovej skupiny.

Vo všeobecnosti sa efektívnosť meria návratnosťou investícií (ROI). Každý marketingový nástroj má vlastné metriky, podľa ktorých možno hodnotiť jeho efekt a výkon. Napríklad v prípade public relations sa sleduje počet a význam mediálnych zmienok či mediálny obraz. V priamom marketingu je indikátorom úspechu počet zákaziek či zákazníkov, rast predaja či dôvery v značku. Rôznorodé meranie efektu je možné nájsť pri reklamách, kde má každý formát, taktika či médium iné kritérium úspechu.
 

Moderní marketingové nástroje ilustrační foto


Moderné marketingové nástroje

Vplyvom technologického a spoločenského vývoja sa neustále objavujú nové marketingové nástroje. Patria medzi ne:

  • Influencer marketing. Produkt, služby alebo značku propagujú vplyvné osobnosti (influenceri).
  • Virálny marketing. Spočíva v šírení informácií „od človeka k človeku“, najčastejšie prostredníctvom sociálnych sietí. Hlavnou podmienkou úspešnej virálnej kampane je aktívne zdieľanie informácií v rámci cieľovej skupiny.
  • Event marketing. Pracuje s udalosťou, zážitkom alebo skúsenosťou. Kľúčová je osobná skúsenosť zákazníka. Eventy dávajú ľuďom možnosť dostať sa so značkou do bližšieho kontaktu a mať tak pocit osobnej angažovanosti.
  • Guerilla marketing. Presahuje bežne zaužívané pravidlá marketingovej prezentácie alebo dokonca spoločenských noriem. Prichádza s originálnym nápadom, ktorý vzbudí čo najväčší záujem. Medzi jeho hlavné princípy patrí neočakávaný útok, vopred vytipované ciele a rýchly ústup.
  • Online marketing. Využíva na propagáciu rôznorodé možnosti online sveta od internetu cez sociálne médiá a aplikácie až po digitálne a virtuálne technológie.
     

Prepájanie marketingových nástrojov v PR 360

Marketingové nástroje možno používať buď samostatne, alebo ich možno rôznymi spôsobmi prepojiť. Kombinácia posolstva, technológie, dosahu a rozpočtu jednotlivých nástrojov zvyšuje efektivitu celej marketingovej kampane.

KONCEPT PR 360® SPÁJA EFEKT PUBLIC RELATIONS SO SILOU MARKETINGU. S JEDNOU AGENTÚROU A JEDNÝM ROZPOČTOM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKOV, PARTNEROV ČI MÉDIÁ V 360° ZÁBERE.

 

PR 360 digram malý box slovensky

Ide o strategický rámec, ktorý pomocou integrácie PR s marketingovými nástrojmi pomáha firmám zvyšovať povedomie a dopyt. Vďaka tomu cielene oslovuje potenciálnych aj súčasných zákazníkov, a to v online alebo offline prostredí.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky