Copywriting

Pokračovat

Copywriting je tvorba obsahu, reklamných a marketingových textov. Cieľom copywritingu je vzbudiť záujem, pozitívne emócie a viesť čitateľa k požadovanej akcii.

Dobrým copywritingom sa dá dosiahnuť mnoho cieľov – od predstavenia značky a budovania jej mena až po skutočný predaj služieb alebo produktov.

 

Copywriting vs. obsahový marketing (content marketing)

Copywriting je neoddeliteľne spojený s content marketingom. Jedným z jeho hlavných nástrojov je copywriting. Kým copywriting sa stará o čitateľné a funkčné texty, obsahový marketing sa zaoberá ich témami, stratégiou distribúcie a platenou podporou. Obsahový marketing sa stará aj o konzistentnosť , tón komunikácie, ciele a hodnotenie účinnosti jednotlivých textov.

Prípadová štúdia: Green Ways

Jednorazový copywriting môže prerásť do strategickej spolupráce. Príkladom je naša práca pre distribútora zelených potravín Green Ways. Spočiatku sme spoločnosti poskytli čiastočné úpravy webových stránok a copywriting.

Od copywritingu k obsahovej stratégii

Čoskoro sa spolupráca rozšírila o prípravu firemného časopisu, blogu, obsahu na Facebook a kuchársku knihu. Súčasťou zmluvy bola kompletná obsahová stratégia, komunikačný manuál a ročný tematický plán.

Pozrite si ukážky

Green Ways banner na prípadovu studiu marketing

Copywriting ako proces

Dobre predajné texty vznikajú len na základe kvalitného zadania, znalostí a výskumu. V zadávacej fáze si copywriter a klient vyjasnia úlohy, potreby a požadované ciele textov. Uvádza sa aj rozsah práce, forma výstupov, časový rámec a odmena za prácu.

  • V prieskumnej fáze sa copywriter zoznamuje s klientom, témami, cieľovou skupinou a distribučnými kanálmi. Copywriter analyzuje víziu klienta, tón komunikácie a obsahovú stratégiu. Potom sa venuje faktom a okolnostiam témy článku. Copywriter sa môže s cieľovou skupinou bližšie zoznámiť aj prostredníctvom internej marketingovej analýzy klienta, prieskumov verejnej mienky či rozhovorov.
  • V kreatívnej fáze sa vytvára samotný text – od osnovy až po konečné skracovanie, dolaďovanie štylistiky a ďalších textov (metatagy, podnadpisy, servisné texty).
  • Potom nasleduje kontrola a schválenie. Klient vykoná vecnú kontrolu textu. Copywriter ich zapracuje a urobí záverečnú korektúru. Hotový a po vecnej aj jazykovej stránke správny text sa postúpi klientovi na schválenie.
  • Ak je všetko v poriadku, text sa odovzdá na sadzbu, zverejnenie online alebo do tlače. V ideálnom prípade sa každý text po určitom čase vyhodnotí z hľadiska jeho efektivity, t. j. do akej miery splnil požadované ciele.

Druhy copywritingu

Copywriting má mnoho oblastí a špecializácií. V ideálnom prípade by texty a správy mali byť písané s ohľadom na stanovené ciele, cieľovú skupinu a špecifiká média alebo prostredia, v ktorom budú distribuované.

Online copywriting

Venuje sa písaniu textov pre internet - či už ide o webové stránky, aktuality, blogy, e-knihy, newslettre, sociálne siete, online reklamu, PR články alebo e-shopy.

Webový copywriting

Venuje sa písaniu textov pre webové stránky, od popisov produktov až po rozsiahle online prezentácie. Okrem samotných textov sa webový copywriting veľmi často zaoberá štruktúrou informácií, používateľskou prívetivosťou a optimalizáciou pre vyhľadávače. Základné znalosti SEO, UX a marketingu sú preto v tejto oblasti výhodou.

 

GW kuchárska kniha

Offline copywriting

Rieši obsah všade mimo internetu. V tomto prípade môže offline copywriting zahŕňať tvorbu názvov spoločností, sloganov, reklamy, PR článkov, časopisov, katalógov, listov, letákov, scenárov, reklamných spotov, obalov, brožúr alebo outdoorovej reklamy.

Green Ways tlač

Príkladom offline copywritingu je kuchárska kniha, ktorú sme pripravili pre Green Ways. Ako príklad poslúži aj magazín Green Ways. Vytvárame ho pre klienta v troch jazykoch, niekedy pripravujeme aj sezónne špeciality. Všetky tlačené materiály sú súčasťou obsahovej stratégie, takže majú jednotný tón, štýl a témy komunikácie.


SEO copywriting

Špecializuje sa na webové texty, ktoré zaujmú čitateľov aj vyhľadávače (Google a Zoznam). To znamená, že výsledný text webovej stránky je nielen pútavý a obsahovo bohatý, ale aj optimalizovaný pre hodnotiace algoritmy vyhľadávačov. Výsledkom je, že webové stránky s týmito textami sa vo vyhľadávaní umiestňujú na popredných miestach a majú tak väčšiu návštevnosť.

Microcopywriting

Zameriava sa na tvorbu krátkych textov (mikrotextov). Cieľom je sprostredkovať požadované informácie krátkym, jasným a výstižným spôsobom. Do microcopy patrí písanie postov na sociálnych sieťach, reklám PPC, metatagov, oznámení o službách alebo výziev na akciu. Zahŕňa aj slogany alebo navigačné texty v budovách a mimo nich.

Technický copywriting

Píše odborné texty, zvyčajne z oblasti IT, priemyslu a výroby. Cieľom je upraviť vysoko odborné a informačne náročné texty do zrozumiteľnejšej a čitateľnejšej podoby tak, aby čitateľa zaujali a aby im porozumel.

Ghostwriting

Synonymum pre písanie na objednávku bez nároku na autorstvo. Autor píše prácu v mene klienta, ktorý si ju objednal. Patria sem prejavy politikov, úvahy, komentáre, ale aj celé knihy alebo scenáre.

B2B a B2C copywriting

B2B copywriting je určený firmám. Seriózne oslovuje zástupcov spoločnosti, preto pracuje so špecifickým tónom komunikácie, jazykom, štruktúrou a obsahom. Na druhej strane, copywriting B2C sa zameriava na koncových zákazníkov a spotrebiteľov. Môže teda používať uvoľnenejší tón komunikácie a menej formálne štruktúry.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram