Reklama

Pokračovat

Čo je reklama?

Reklama je platená komunikácia zameraná na propagáciu produktov, služieb, firiem alebo myšlienok. Cieľom reklamy je presvedčiť cieľovú skupinu, aby podnikla určité kroky. V závislosti od typu použitého média možno rozlišovať medzi televíznou reklamou, tlačovou reklamou, online reklamou, rozhlasovou reklamou alebo vonkajšou (outdoor) reklamou.
 

 CIEĽOM REKLAMY JE DOSIAHNUŤ, ABY PRÍJEMCA REKLAMNEJ SPRÁVY NAKÚPIL TOVAR, ZMENIL SVOJE NÁKUPNÉ SPRÁVANIE, PREJAVIL ZÁUJEM ALEBO ZAUJAL POZITÍVNY POSTOJ K URČITEJ ZNAČKE ALEBO TOVARU.

 

Reklamu si objednáva zadávateľ reklamy, napríklad firma, verejná organizácia alebo súkromná osoba. O výrobu reklamy sa stará spracovateľ reklamy - reklamná agentúra, komunikačná agentúra alebo iní profesionáli v oblasti jazykovej a audiovizuálnej tvorby. Reklama sa môže šíriť rôznymi kanálmi, najčastejšie na internete, v tlači, televízii alebo rozhlase. Subjekty prijímajúce reklamné posolstvo sa najčastejšie označujú ako príjemcovia, adresáti alebo cieľová skupina.

 

 

Rozdiel medzi reklamou a marketingom

Pojem reklama sa často zamieňa s pojmom marketing. Z odborného hľadiska však tieto dva pojmy nemajú úplne rovnaký význam.

Reklama je súčasťou marketingu. Ide o konkrétny kanál a typ správy. Reklama sa preto klasifikuje ako marketingový nástroj. Reklamu je preto možné považovať za taktický nástroj s prevažne krátkodobým a jasne definovaným účinkom.

Na druhej strane, marketing je dlhodobý proces a súbor mnohých plánovacích, strategických a výkonných činností. Marketing ako disciplína zahŕňa nielen tvorbu reklamy, ale aj poznávanie, skúmanie, ovplyvňovanie a plánovanie potrieb cieľových skupín. Na rozdiel od reklamy marketing zohráva úlohu aj pri vytváraní, nastavovaní a riadení firemnej identity a produktov. Marketing má preto predovšetkým strategický a dlhodobý charakter.

Případová studie Dětský ječmen reklama

Prípadová štúdia: Detský Jačmeň

Reklamu sme použili aj v našej kampani pre Detský Jačmeň. Východiskom bola situačná analýza trhu s výživovými doplnkami pre deti, analýza konkurencie a hĺbková analýza potenciálnych spotrebiteľov.

Od grafiky k reklamě a marketingu

Na základe analýz sme navrhli vizuálny štýl produktu a následne marketingovú komunikačnú stratégiu. Vďaka zaujímavému grafickému nápadu získal Detský Jačmeň jedinečný obal, reklamu, časopis a videospoty.

Pozrite si kampaň

Funkcie reklamy

 • Informatívna - Informuje o novom výrobku/službe/firme alebo o jeho/jej zmenách (napríklad zmena ceny, zmena obsahu, zmena použitia, zmena distribučných kanálov).
 • Presvedčovacia - Vysvetľuje, prečo je produkt/služba/firma najlepší/najlepšia. Cieľom je posilniť príťažlivosť výrobku, získať zákazníkov konkurencie, presvedčiť zákazníkov, aby nakupovali.
 • Upozorňujúca - Pripomína výhody produktu/služby/spoločnosti (napríklad prínos, výhody). Zvyšuje povedomie o existencii výrobku a jeho dostupnosti na trhu.

Proces tvorby reklamy

Reklama ilustrační foto malý box

Pri plánovaní a tvorbe reklamy by zadávateľ reklamy mal myslieť na:

 • Cieľ reklamy - Aký produkt/službu/značku má reklama propagovať a aký efekt má reklama dosiahnuť.
 • Cieľová skupina - Akú skupinu má reklama osloviť.
 • Načasovanie - V akom období má reklama pôsobiť a kedy má priniesť najväčší efekt.
 • Rozpočet - Koľko inzerent investuje do výroby a distribúcie reklamy.
 • Výber média a distribučného kanála - Akým kanálom bude reklama distribuovaná a akú formu bude mať reklama pre tento kanál.
 • Metriky účinnosti - Aké parametre, ktoré určujú efektivitu reklamy, sa budú sledovať.
 • Obsah reklamného posolstva - Čo všetko okrem hlavného cieľa by mala reklama obsahovať vo svojich výrazových a audiovizuálnych prostriedkoch (vizuálny štýl značky, tón komunikácie a podobne).
 • Spracovanie a formát - Aké sú špecifiká formátu produkcie (audio, video, text, grafika) a aké sú požiadavky distribučného média na kvalitu.
 • Vyhodnotenie účinku - Priebežné a záverečné vyhodnotenie reklamnej kampane a poučenie pre budúce reklamy.

Efektivita a hodnotenie reklamy

Pri hodnotení vplyvu reklamy sa najčastejšie kladie otázka, či reklama splnila svoje ciele alebo či sa investícia do reklamy vrátila. Špecifickou kategóriou hodnotenia reklamy je „kvalita reklamy“.

 1. V prípade analýzy naplnenia cieľov reklamy sa napríklad skúma, či sa v požadovanej miere zmenilo vnímanie a postoje divákov reklamy k značke/produktu, či reklama mala vplyv na zvýšenie povedomia o značke/produkte, prípadne či došlo k zmene nákupného správania cieľovej skupiny.
 2. V prípade návratnosti investícií sa posudzuje pomer výdavkov na výrobu a distribúciu reklamy k pomeru nových ziskov, ktoré reklama vygenerovala.
 3. „Kvalita“ reklamy je jedným zo subjektívnejších parametrov hodnotenia. Sledovať možno napríklad kvalitu spracovania, stav povedomia publika o reklame, jej rozpoznateľnosť, dôveryhodnosť, zrozumiteľnosť a jedinečnosť. Táto forma hodnotenia nemusí mať priamy vplyv na zvýšenie zisku, ale môže ovplyvniť napríklad povedomie o značke alebo schopnosť odlíšiť sa od konkurencie.

Reklama v médiách

Reklama v médiách by sa mala riadiť etickým kódexom reklamy a mala by byť pravdivá, slušná a čestná. Z právneho hľadiska musí byť reklama v médiách vždy označená. Reklama v novinách podlieha aj ďalším právnym predpisom, najmä ak ide o reklamu na tabak, alkohol, lieky, detskú výživu alebo finančné produkty.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s reklamou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu reklamnú stratégiu vašej značky.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky