Komunikačná stratégia

Pokračovat

Čo je komunikačná stratégia?

Komunikačná stratégia je súhrn vízií a nástrojov, ktoré majú splniť komunikačný cieľ. Stratégia systematicky opisuje existujúci stav komunikácie, nastavuje budúce ciele a vymedzuje prostriedky na ich naplnenie.
 

KOMUNIKAČNÁ STRATÉGIA ZHŔňA, KDE STOJÍTE, KAM MIERITE, ČO JE VAŠÍM CIEĽOM A AKÝMI NÁSTROJMI HO CHCETE DOSIAHNUŤ.

 

Stratégia sa venuje budúcim predstavám v dlhodobom a vizionárskom horizonte. Rámcovo vymedzuje hodnoty, prístupy, nástroje a rozpočet súvisiaci so stanovenými cieľmi. Detailnému budgetu a timingu úloh, nástrojov a činností vedúcich k naplneniu stratégie sa venuje komunikačný plán.

Každá firma, nezisková organizácia alebo iný subjekt by mal mať stratégiu spracovanú, aby bol schopný zaistiť súdržnosť a kontinuitu svojej komunikácie a zároveň mohol posúdiť jej výsledky.
 

 

Tvorba komunikačnej stratégie je postupný proces. Medzi jej súčasti patrí počiatočné zmapovanie a analýza trhu a definícia cieľových skupín. Hlavnou náplňou stratégie je stanovenie komunikačných nástrojov a obsahu informácií, ktoré má smerovať k naplneniu cieľov.

Súčasťou stratégie by mal byť aj rozpočet na jednotlivé zložky komunikácie, ako sú napríklad reklama, PR alebo sociálne siete. Komunikačný plán môže vznikať priamo v organizácii, ktorá ho potrebuje, alebo externe s pomocou komunikačnej agentúry.

 

Komunikačná stratégia v praxi

Ukážkou komunikačnej stratégie je naša spolupráca s Technickými sieťami Brno. Firma nás oslovila so žiadosťou o posilnenie mediálneho obrazu a rozšírenie komunikovaných tém.

Na tieto účely sme odporučili kombináciu public relationssociálnych sietí a content marketingu a spracovali komunikačný plán. Počas 16 mesiacov spolupráce sme pre TSB zaistili viac než 300 zmienok v médiách. Rozšírili sme takisto škálu tém, ku ktorým sa TSB vyjadruje ako odborník.

Pozrieť sa na projekt

Komunikačná strategia projektu TSB

Ako pripraviť komunikačnú stratégiu?

1. Prvým krokom je analýza

Na začiatku tvorby komunikačnej stratégie by mala stáť dôkladná analýza súčasného stavu a zmapovanie trhu. Pokiaľ ide o komunikačnú stratégiu podniku, je potrebné sa oboznámiť s jeho aktuálnym postavením na trhu, potenciálom pre ďalší rast a tiež prednosťami a nedostatkami oproti konkurencii.

Do prieskumnej fázy by mali byť zaradené aj výstupy z analýzy mediálneho obrazu, závery z marketingovej analýzy či dáta z analýzy webu.

2. Nasleduje definícia cieľových skupín

Ďalším krokom je ohraničenie skupín ľudí, ktorých sa bude komunikácia týkať. Umožňuje efektívnejšie zameranie komunikačných nástrojov. Pokiaľ je cieľom napríklad predstaviť nový produkt mladej generácii zákazníkov a presvedčiť ich na nákup, bude komunikácia prebiehať viac prostredníctvom kanálov bližším tejto vekovej skupine, napríklad na sociálnych sieťach, a nie s pomocou inzercie v ekonomických či publicistických magazínoch.

Komunikační strategie příprava ilustrační foto


3. Dôležité je stanovenie cieľov

Ciele môžu byť rôzne a komunikačná stratégia ich môže zahŕňať hneď niekoľko. V obchodnej oblasti môže ísť o zvýšenie predaja, posilnenie mena značky, odovzdanie informácií o novom produkte, rebranding, prilákanie investorov či zlepšenie vzťahov so zamestnancami.

Čím jasnejšiu predstavu o vlastných cieľoch bude subjekt mať, tým lepšie sa bude tvoriť stratégia pre ich dosiahnutie a tiež vyhodnocovať úspešnosť. Ciele by v ideálnom prípade mali byť konkrétne, dobre merateľné, splniteľné a časovo ohraničené. Tento súhrn vlastností cieľov v marketingu sa niekedy označuje skratkou SMART.

4. Definícia komunikačných kanálov

Kanály, cez ktoré bude subjekt informáciu komunikovať vybraným cieľovým skupinám, nemusia byť iba médiá. Na komunikáciu sa využívajú aj webové stránky, profily na sociálnych sieťach, reklamné materiály v predajniach, samotná podoba predajní, stánky na veľtrhoch, intranet a mnoho ďalších.
 

Komunikační strategie ilustrační fotografie nástroje


5. Vytvorenie komunikačného plánu

Ide o akčný plán na naplnenie cieľov, detailný „cestovný poriadok“ rozplánovaný na 12 mesiacov, ktorý sa venuje jednotlivým komunikačným taktikám a nástrojom. Stanovuje harmonogram, obsahový plán aj rozpočet, s ktorými sa každá aktivita bude snažiť naplniť komunikačnú stratégiu.

Vyhodnocovanie a optimalizácia komunikačnej stratégie

Dôležitým prvkom stratégie je presne definovaný systém meraní a kontroly. Hneď ako je komunikačná stratégia uvedená do praxe, je nutné ju priebežne vyhodnocovať a jednotlivé zložky prípadne upravovať.

Na vyhodnocovanie slúžia rôzne nástroje sledujúce návštevnosť webu a efektivitu reklamy, prieskumy medzi zákazníkmi, kvalitatívna analýza spätnej väzby od klientov, mediálne a brand analýzy alebo finančné analýzy predajov.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky