Marketingová stratégia

Pokračovat

Marketingová stratégia

Marketingová stratégia definuje cieľ, ktorý chce subjekt dosiahnuť v oblasti obchodu a marketingu. Zároveň systematicky opisuje súčasnú situáciu, definuje ciele a prostriedky na ich dosiahnutie.
 

MARKETINGOVÁ STRATÉGIA REKAPITULUJE, KDE SA NACHÁDZATE, KAM SMERUJETE, AKÝ JE VÁŠ CIEĽ A AKÉ NÁSTROJE CHCETE POUŽIŤ NA JEHO DOSIAHNUTIE.

 

Stratégia je koncipovaná v dlhodobom a vizionárskom horizonte. Rámcovo vymedzuje hodnoty, prístupy, nástroje a rozpočet súvisiaci so stanovenými cieľmi. Detailnému budgetu a timingu úloh, nástrojov a činností na naplnenie stratégie sa venuje marketingový plán.

Tvorba marketingovej stratégie

Vypracovanie marketingovej stratégie je rozsiahly projekt, na ktorom by sa mali podieľať obchodné, marketingové, sales, finančné a produktové oddelenia subjektu. Na začiatku každej stratégie sa musí vypracovať situačná analýza, ktorá analyzuje stav podnikania, obchodné ciele firmy, situáciu na trhu a mapuje aj aktivity konkurencie. Dôležitý je aj marketingový výskum celého marketingového procesu. Výskum sa zaoberá produktom, cenou, distribúciou, propagáciou a samotnými spotrebiteľmi.

Marketingová stratégia v praxi

Príkladom marketingovej stratégie je naša práca pre mestskú štvrť Chytré Líchy, pre ktorú sme pripravili rozsiahly dokument, ktorý vytýčil základné ciele a plány komunikácie.

Na stratégiu sme nadviazali detailným ročným marketingovým plánom. Klientovi sme odporučili synergiu novej vizuálnej identity, webu, public relations a sociálnych sietí. Vďaka dobre nastavenej stratégii a dotiahnutému plánu sa nám podarilo splniť stanovené ciele – o projekt sa začala zaujímať široká aj odborná verejnosť a médiá.

Prečítať prípadovú štúdiu

Marketingová strategie ukázka banner Chytré Líchy

Obsah marketingovej stratégie

Na základe analýz vzniká obsah a ciele marketingovej stratégie – definuje sa želaný stav, predpokladané marketingové nástroje a rámcový rozpočet na stanovené obdobie. Súčasťou stratégie je aj vymedzenie kedy a akým spôsobom sa bude merať a hodnotiť naplnenie cieľov.

1. Prieskumy a analýzy

Stav firmy možno hodnotiť aj na základe situačných analýz, SWOT analýz, prieskumov, výskumov či výsledkov dotazníkov.

2. Definícia značky

Zhrnutie aktuálnych víziíposlania hodnôt spoločnosti, ktoré sú dôležité na pochopenie identity značky.

3. Definícia produktu, služieb, cien, distribúcie a cieľových skupín

Dôkladná analýza aktuálneho portfólia spoločnosti. Presný opis cieľových skupín (zákazníkov) z demografického, geografického, sociokultúrneho, ekonomického i psychologického hľadiska.

4. Konkurencia a positioning

Identifikácia kľúčových konkurentov, ich ponuky a propagácie. Špecifikácia pozície subjektu na trhu.

5. Propagácia

Stručný prehľad doterajšej obchodnej, marketingovej a PR stratégie, ktorý bol predmetom predchádzajúcej marketingovej analýzy.

Marketingová strategie vzor ilustrační foto

6. Ciele marketingovej stratégie

Dlhodobé a konkrétne míľniky, t. j. akým smerom chce firma posunúť svoje služby, produkty, pozíciu na trhu, obchodné výsledky či pozíciu značky.

7. Marketingový plán

Akčný plán na dosiahnutie cieľov marketingovej stratégie. Detailný harmonogram rozložený na 12 mesiacov, ktorý sa venuje jednotlivým marketingovým taktikám a nástrojom. Stanovuje harmonogram, obsahový plán aj rozpočet, ktorými sa jednotlivé aktivity budú snažiť naplniť marketingovú stratégiu.

8. Riadenie rizík

Identifikuje potenciálne riziká a problémy, ktoré môžu nastať pri realizácii marketingovej stratégie.

9. Systém merania, hodnotenia a kontroly

Vo vzťahu k stanoveným cieľom stratégie definuje spôsoby hodnotenia ich plnenia. Okrem metrík stanovuje aj kedy, kto a ako sa bude hodnoteniu venovať. Môže sa venovať aj procesným aspektom, napríklad systému zodpovednosti za výsledky a aktualizáciu celkovej stratégie.

Marketingová strategie Novo Plaza příklady

Realizácia marketingovej stratégie

Marketingová stratégia je dlhodobý projekt, do ktorého občas vstupujú nečakané okolnosti. Na jej realizáciu je potrebná flexibilita a kreativita. Príkladom je naša spolupráca s OC Novo Plaza.

Pre pražské obchodné centrum sme mali podporiť rebrand, oživiť vizuálnu komunikáciu a posilniť povedomie. Do plánov však zasiahla pandémia a lockdown. V polovici kampane sme museli zmeniť obsah, tón aj mediatypy. Vďaka jasnej a zrozumiteľnej stratégii sa nám podarilo udržať hlavnú myšlienku kampane a zaistiť klientovi pozornosť verejnosti aj médií.

Pozrieť sa na projekt

Ako nastaviť ciele marketingovej stratégie?

Bez vopred stanovených cieľov nemá zmysel stratégiu vytýčiť ani realizovať. Ciele by sa mali týkať finančnej či personálnej oblasti alebo pozície na trhu. Pri stanovovaní cieľov sa odporúča splniť podmienku SMART:

  • S: specific – špecifické, konkrétne;
  • M: measurable – merateľné;
  • A: achievable, aceptable – dosiahnuteľné, akceptovateľné;
  • R: realistic, relevant – realistické, relevantné;
  • T: time specific, trackable – časovo ohraničené, sledovateľné.

Ako hodnotiť výsledky marketingovej stratégie?

Na hodnotenie účinnosti strategického marketingu sa využívajú metriky z piatich všeobecných kategórií. Definované ciele možno vyhodnocovať pomocou metrík používateľov, retenčných metrík, metrík hodnotiacich počet konverzií, metrík Lead & Sales a metrík nákladov.

Každý cieľ by mal mať už od začiatku stratégie nastavené indikátory úspešnosti tak, aby bolo možné jeho plnenie priebežne vyhodnocovať a optimalizovať.

PR 360 ako základ marketingovej stratégie

Marketingová stratégia využíva rôzne marketingové nástroje. Tie sa môžu využívať buď samostatne, alebo sa môžu rôznymi spôsobmi prepojiť. Prepojením informácií, technológií, dosahu a rozpočtu jednotlivých nástrojov sa zvyšuje účinnosť celej komunikačnej kampane.
 

KONCEPT PR 360® SPÁJA EFEKT PUBLIC RELATIONS SO SILOU MARKETINGU. S JEDNOU AGENTÚROU A JEDNÝM ROZPOČTOM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKOV, PARTNEROV ČI MÉDIÁ V 360° ZÁBERE.

 

PR 360 pomáha spoločnostiam zvyšovať povedomie a dopyt. Vďaka tejto stratégii oslovuje súčasných aj potenciálnych zákazníkov cielene či už v online alebo offline prostredí.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky