Komunikačný mix

Pokračovat

Čo je to komunikačný mix?

Komunikačný mix je súbor propagačných nástrojov, ktorými môže subjekt (najčastejšie firma, inštitúcia, verejne činná osoba) osloviť cieľové skupiny.

Ide o široké spektrum činností od klasickej reklamy alebo public relations cez usporadúvanie eventovvizuálnu identitu až po spoluprácu s influencermi.
 

 

Komunikačný mix je súčasťou takzvaného marketingového mixu, ktorý zahŕňa štyri základné marketingové nástroje označované ako 4P: price (cena), product (produkt), place (distribúcia) a promotion (propagácia). Komunikačný mix spadá do propagačnej kategórie.

Ciele komunikačného mixu

Komunikačný mix môže slúžiť na rôzne ciele. V prvom rade je to podpora predaja alebo informovanie potenciálnych zákazníkov o produkte či službe. Ďalším cieľom môže byť posilnenie povedomia o značke a vytvorenie pozitívneho vzťahu s verejnosťou. Komunikačný mix tiež pomáha budovať silu a význam brandu na trhu.

Komunikačný mix v praxi

Ukážkou komunikačného mixu je napríklad naša spolupráca s firmou Quick Stop Car. Cieľom komunikácie bolo uvedenie značky na trh a rozšírenie povedomia u médií, verejnosti aj obchodných partnerov.

Ako hlavné nástroje sme zvolili kombináciu eventuPRnového webu a online marketingu. Vďaka previazaniu všetkých nástrojov kampaň uspela a Quick Stop Car získal veľký ohlas u verejnosti aj médií. O sieť sa navyše začali zaujímať aj noví obchodní partneri a franšízanti.

Prečítať prípadovú štúdiu

Komunikačný mix projektu quick stop car

Ciele komunikačného mixu by mali harmonizovať s takzvaným pravidlom SMART, čo je skratka piatich anglických slov: specific (špecifické), measurable (merateľné), achievable (dosiahnuteľné), relevant (relevantné) a time-bounded (časovo ohraničené).

Nástroje komunikačného mixu


PR 360: Prepájanie nástrojov v komunikačnom mixe

Komunikačné nástroje je možné využívať buď jednotlivo, alebo ich medzi sebou rôzne prepájať. Spojením informácií, technológie, dosahu a rozpočtu jednotlivých nástrojov dochádza k zvýšeniu efektivity celej kampane. V agentúre Lesensky.cz prepájame komunikačný mix v celistvom komunikačnom koncepte PR 360.

PR 360 diagram

KONCEPT PR 360® SPÁJA EFEKT PUBLIC RELATIONS S VÝKONNOSŤOU MARKETINGU. S JEDNOU AGENTÚROU A JEDNÝM ROZPOČTOM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKOV, PARTNEROV ČI MÉDIÁ V 360° ZÁBERE.

 


Ide o strategický rámec, keď komunikačná agentúra pomocou integrácie PR s marketingovými nástrojmi pomáha firmám zvyšovať povedomie a dopyt. Vďaka tomu oslovuje potenciálnych aj existujúcich zákazníkov všade tam, kde sa pohybujú. Či už ide o prostredie online, alebo „offline“.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky