Marketingový mix

Pokračovat

Čo je marketingový mix

Marketingový mix je na mieru vytvorená kombinácia nástrojov, ktorá pomáha firmám vytvoriť dopyt a stimulovať predaj výrobkov alebo služieb.
 

CIEĽOM MARKETINGOVÉHO MIXU JE ZOSÚLADIŤ RÔZNE MARKETINGOVÉ NÁSTROJE TAK, ABY VZNIKLA IDEÁLNA KOMBINÁCIA, KTORÁ PONÚKNE NAJVHODNEJŠÍ PRODUKT NAJVHODNEJŠIEMU ZÁKAZNÍKOVI.

 

Správne nastavený marketingový mix vedie k spokojnosti zákazníka a umožňuje spoločnosti plniť jej ciele. Spolu so strategickým marketingom tvorí výber trhových segmentov a cieľových trhov.
 

 

Nástroje marketingového mixu

Základný marketingový mix pozostáva z tzv. 4P. Ide o kombinovateľné taktické marketingové nástroje, ktoré vzájomne ovplyvňujú trh. Marketingový mix tvorí:

  • produkt (product),
  • cena (price),
  • distribúcia/miesto (place),
  • komunikácia/propagácia (promotion).

Kombinácia týchto nástrojov pomáha optimálne rozmiestniť finančné a ľudské zdroje a vymedziť zodpovednosť členov tímu. V posledných rokoch sa do marketingového mixu zahrnuli ešte ďalšie nástroje, napríklad People (ľudia), Packaging (obal), Processes (Procesy) či Productivity (Produktivita a kvalita).
 

Pri marketingovom mixe nie je nutné držať sa silou-mocou tradičnej koncepcie. Každá spoločnosť je jedinečná a mala by si namiešať vlastný marketingový mix kombináciou rôznorodých nástrojov.


Napríklad z pohľadu zákazníka teória definuje tzv. zákaznícky marketingový mix - 4C. Ten tvorí hodnota (Customer Value), náklady (Cost to the Customer), pohodlie (Convenience) a komunikácia (Communication).
 

Marketingový mix v praxi

Marketingový mix je hlavne teoretickým konceptom a jeho využitie v praxi má mnoho podôb. Príkladom je náš projekt uvedenia Detského Jačmeňa Green Ways na trh. Pre výživový doplnok sme zabezpečili kompletný marketingový launch od positioningu cez packaging až po propagačnú kampaň.

Po analýze trhu, produktu a cieľovej skupiny sme pripravili ročný akčný plán. Vďaka vhodne zvoleným a skombinovaným nástrojom marketingového mixu sa Detský Jačmeň okamžite po uvedení na trh stretol s pozitívnymi reakciami aj vysokým dopytom zo strany zákazníkov.

Pozrieť sa na prípadovú štúdiu

Dětský ječmen ukázka marketingového mixu v praxi banner

Aby mohla spoločnosť správne nastaviť marketingový mix, mala by urobiť dôkladnú analýzu každého nástroja. Každá zložka tohto mixu vyžaduje špecifické analytické a výskumné nástroje.

1. Produkt (Product)

Pri posudzovaní produktu ako marketingového nástroja by sa mali detailne preskúmať všetky jeho aspekty. Pri tom sa možno zamerať na prínos výrobku/služby, vzhľad, vlastnosti či výhody a nevýhody pre zákazníka. Rolu zohráva aj kvalita, záruka či predchádzajúce skúsenosti zákazníkov.

Nemalo by sa zabúdať ani na funkčnosť a používateľskú prívetivosť, či už ide o návody, inštaláciu, príslušenstvo alebo zákaznícku podporu a servis. Veľký význam môže mať aj jeho postavenie vo vzťahu k ďalším produktom spoločnosti alebo ku konkurencii.

2. Cena (Price)

Analýza cien sa netýka len hodnoty samotného produktu. Rozpočty musia zahŕňať výrobné náklady, logistiku, distribučné modely, veľkoobchodné a maloobchodné cenníky, zľavové akcie, vratky, servis, sezónne výkyvy, úverové a platobné podmienky.

Cena výrobku ovplyvňuje nákupné správanie zákazníka a zaraďuje produkt podľa psychologickej škály: lacný-drahý, dostupný-exkluzívny, nekvalitný-kvalitný či dostupný-drahý (exkluzívny) alebo bežný-dizajnový.


Marketingový mix 4P ilustrační foto
 

4. Propagace (Promotion)

V rámci propagácie možno analyzovať všetky komunikačné, reklamné a marketingové stratégie. Do tejto kategórie patria aktivity, ktorých cieľom je informovať a zvyšovať povedomie, vytvárať pozitívny prístup k značke a podporiť predaj. Cieľovou skupinou propagácie môžu byť nielen zákazníci, ale aj verejnosť, médiá či partneri.

Patria sem tradičné nástroje, ako sú reklamapublic relationspodpora predajapriamy marketing a osobný predaj. Súčasťou sú aj nové techniky –branding, online marketing, event marketing či influencer marketing. Propagácia je veľmi komplexná a flexibilná zložka marketingového mixu.

3. Distribuce (Place)

Úvahy o distribúcii zahŕňajú celé putovanie produktu od výrobcu k zákazníkovi. Medzi hlavné premenné patria dostupnosť tovaru/služby, dodávateľský reťazec, skladovanie a jeho organizácia, logistika, dopravný reťazec, sprostredkovatelia, predajné kanály aj samotné miesto predaja.

Distribúcia môže byť priama (od výrobcu priamo k zákazníkovi) alebo nepriama. Pri nepriamej distribúcii existuje medzi výrobcom a zákazníkom jeden alebo viac distribučných článkov (napríklad maloobchod, veľkoobchod, agent, multilevel marketing). Distribúcia patrí  medzi menej flexibilné časti marketingového mixu.

 

Vyhodnotenie efektivity marketingového mixu

Marketingový mix nie je strategický, ale taktický nástroj . Na jeho hodnotenie existuje veľké množstvo metód a metrík, pričom každý nástroj má zvyčajne svoju vlastnú metriku. Všeobecným ukazovateľom je PNO (podiel nákladov na obrate). PNO porovná náklady na kampaň s tržbami, ktoré kampaň vygeneruje.

Podobne funguje ROAS (Return on Ad Spend). Ten sleduje vývoj v čase a navzájom porovnáva investície do jednotlivých kampaní a komunikačných kanálov.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky