Komunikačný plán

Pokračovat

Ako vyzerá komunikačný plán?

Komunikačný plán je podrobný prehľad aktivít, ktoré majú viesť k splneniu komunikačných cieľov. Detailne definuje komunikačné nástroje, taktiky a postupy a prepája ich do spoločného časového a rozpočtového harmonogramu. Zároveň koordinuje a integruje aktivity jednotlivých oddelení a partnerov.

 

KOMUNIKAČNÝ PLÁN VYCHÁDZA Z KOMUNIKAČNEJ STRATÉGIE. ZATIAĽ ČO STRATÉGIA PRACUJE S DLHODOBÝMI CIEĽMI, VÍZIAMI A ÚLOHAMI, PLÁN SA DETAILNE SÚSTREĎUJE NA TO, AKÝM SPÔSOBOM TIETO CIELE ČO NAJSKÔR NAPLNIŤ.

 

Komunikačný plán vzniká pre kratšie časové obdobie. Pružne sa prispôsobuje aktuálnym okolnostiam, reaguje a upravuje sa podľa spätnej väzby od cieľových skupín komunikácie a doterajších výsledkov rôznych komunikačných prostriedkov.
 

 

Obsah komunikačného plánu by mal byť prehľadný a dostatočne štruktúrovaný. Komunikačný plán delíme do dvoch úrovní. Strategická úroveň vychádza z komunikačnej stratégie a výsledkov analýz. Definuje, KDE sa subjekt nachádza a KAM sa chce dostať. Taktická úroveň plánu sa venuje spôsobom, AKO, KEDY a ZA KOĽKO tieto ciele naplniť. Na naplnenie cieľov definuje plán komunikačný mix, rozpočet a timing celého procesu.

Komunikačný plán v praxi

Ukážkou komunikačného plánu je naša spolupráca s Technickými sieťami Brno. Firma nás oslovila so žiadosťou o posilnenie mediálneho obrazu a rozšírenie komunikovaných tém.

Na tieto účely sme odporučili kombináciu public relationssociálnych sietí content marketingu a spracovali komunikačný plán. Počas 16 mesiacov spolupráce sme pre TSB zaistili viac než 300 zmienok v médiách. Rozšírili sme takisto škálu tém, ku ktorým sa TSB vyjadruje ako odborník.

Prečítať prípadovú štúdiu

Komunikačný plán projektu TSB


Vzor komunikačného plánu

Komunikačný plán vzniká vždy na mieru danému subjektu a situácii. Neexistuje univerzálna šablóna komunikačného plánu. Aby bol plán zrozumiteľný, realistický, komplexný a dobre slúžil, mal by obsahovať:

 1. Definícia značky. Zhrnutie aktuálnej vízie, misie a hodnôt subjektu, ktoré sú dôležité pre pochopenie identity značky.
 2. Definície produktu, služieb, cien, distribúcie a cieľových skupín. Stručný prehľad aktuálneho portfólia firmy. Presný opis cieľových skupín (zákazníkov) z demografického, geografického, sociokultúrneho, ekonomického aj psychologického pohľadu. Prehľad toho, aký je zákazník, čo žiada, čo má rád, kde sa vyskytuje a kde je jeho potenciál vo vzťahu k subjektu.
 3. Konkurencia a positioning. Identifikácia konkurencie a opis jej silných aj slabých stránok v oblasti ponuky a komunikácie. Vytýčenie miesta subjektu na trhu a vymedzenie jeho pozície voči konkurentom.
 4. Komunikácia. Stručný prehľad doterajšej obchodnej, PR a marketingovej stratégie a zhrnutie jej výsledky

   Marketingová plán ukázka

   

 5. Ciele. Dlhodobé a konkrétne míľniky, ku ktorým chce firma posunúť svoje služby, produkty, pozíciu na trhu, obchodné výsledky či pozíciu značky. Ciele vychádzajú z komunikačnej stratégie, v komunikačnom pláne získavajú konkrétnu obsahovú, číselnú, časovú a praktickú podobu.
 6. Kľúčové informácie. Zásadné vety, informácie a emócie, ktoré v stručnosti zhŕňajú novovytýčenú komunikačnú linku.
 7. Aktéri komunikácie. Vymedzenie účastníkov komunikácie, teda všetkých osôb, ktoré sa budú aktívne podieľať na tvorbe a exekúcii komunikačného plánu.
 8. Komunikačné nástroje a médiá. Existujú desiatky nástrojov, kanálov a mediatypov. Výber tých najvhodnejších hrá pre úspech plánu zásadnú rolu.
 9. Obsah a formaObsahový plán vytyčuje komunikačné témy, ktoré budú súčasťou plánu. Súčasťou je tiež nastavenie tónu komunikácie a súhrn formátov, ktorými sa bude komunikovať.

   Komunikační plán ilustrační fotografie harmonogram
   
 10. Harmonogram a rozpočet. Detailný „cestovný poriadok“ rozplánovaný na 12 mesiacov. Priraďuje jednotlivé informácie ku konkrétnym nástrojom. Stanovuje rozpočet, timing, obsah a formáty, s ktorými každá aktivita prebehne. Môže mať podobu kalendára, tabuľky alebo interaktívneho dokumentu.
 11. Systém meraní, hodnotení a kontroly. Vymedzenie hodnotení efektivity nástrojov. Okrem metrík stanovuje tiež kedy, ako a kto sa bude hodnoteniu venovať. Sústrediť sa môže aj na procesné aspekty, napríklad systém zodpovednosti za výsledky, reakcie na riziká a optimalizáciu marketingového plánu.

Prepájanie komunikačných nástrojov PR 360

Úspech komunikačného plánu spočíva vo vhodnej voľbe obsahu a nástrojov, ktoré tento obsah ďalej propagujú. Nástroje je možné pritom využívať buď jednotlivo, alebo ich medzi sebou rôzne prepájať. Čím viac sú zložky komunikácie prepojené, tým viac sa posilní dosah informácií a zároveň znížia náklady na jeho propagáciu.

PR 360 diagram

KONCEPT PR 360® SPÁJA EFEKT PUBLIC RELATIONS S VÝKONNOSŤOU MARKETINGU. S JEDNOU AGENTÚROU A JEDNÝM ROZPOČTOM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKov, PARTNERov ČI MÉDIá V 360° ZÁBERe.


 

Ide o strategický rámec, ktorý pomocou kombinácie PR s marketingovými nástrojmi pomáha firmám zvyšovať povedomie a dopyt. Plán založený na PR 360 oslovuje potenciálnych aj existujúcich zákazníkov všade tam, kde sa pohybujú.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s komunikáciou?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky