Mediálna analýza

Pokračovat

Čo je to mediálna analýza

Mediálna analýza je nástroj, ktorý umožňuje získať prehľad o tom, ako je určitá firma, inštitúcia, osoba či fenomén vnímaný a opisovaný v médiách. Je dôležitý pri príprave a optimalizácii PR kampaní. Mediálna analýza ukazuje, či majú určité témy potenciál alebo úspech a či téma získava priestor v médiách.

Nástroje mediálnej analýzy

Základným nástrojom na vypracovanie mediálnej analýzy je monitoring médií. Ten možno spracovať v jednej z monitorovacích aplikácií, ktorá kombináciou vhodných kľúčových slov prehľadne zoradí všetky mediálne výstupy. Medzi slovenské aplikácie na monitoring médií patria napríklad NewtonOne a Monitora.
 

Monitoring médií v praxi

Príkladom dôležitosti monitoringu médií a sledovania mediálneho obrazu je aj naša práca pre kliniku Repromeda.

Prostredníctvom monitoringu sledujeme vývoj v citlivej oblasti reprodukčnej medicíny. Získavame tak zaujímavé témy a možnosť včas reagovať na dezinformácie a bulvarizáciu.

Klinika sa tak stáva dôležitým mediálnym hráčom pri kultivácii diskusie o reprodukcii, ako aj vyhľadávaným odborníkom na mediálne komentáre.

Prípadová štúdia

Repromeda ukázka mediálna analýza

Mediálna analýza pracuje s kvantitatívnymi aj kvalitatívnymi údajmi. Z kvantitatívneho hľadiska sa zaoberá najmä počtom mediálnych zmienok, inzertnou silou médií alebo priestorom venovaným sledovanej téme. Z kvalitatívneho hľadiska sleduje napríklad sentiment, hodnoty alebo paradigmu, v ktorej sa téma spomína najčastejšie.
 

VÄČŠINA APLIKÁCIÍ na MONITOROVANIE DOKÁŽE DOBRE KVANTIFIKOVAŤ POČET A DRUH ZMIENOK V MÉDIÁCH, NEPOSTREHNE VŠAK HODNOTOVÉ VYZNENIE SPRÁV. PRETO INTERPRETÁCIA TOHO, AKO KONKRÉTNA FIRMA ČI ČLOVEK PÔSOBÍ V MÉDIÁCH, TEDA MEDIÁLNY OBRAZ, ZÁVISÍ OD HODNOTENIA ODBORNÍKA.

 

Využitie mediálnej analýzy

Pri tvorbe mediálnej analýzy sa nemusí klásť dôraz iba na PR stratégiu klienta a jeho mediálny obraz, ale aj na štýl komunikácie jeho konkurentov. Vyplatí sa sledovať najmä ich krízovú komunikáciu a pripraviť sa tak na prípadné riziká PR komunikácie.

analýzy obsahu mediálnej komunikácie konkurentov je možné ďalej vyvodiť, aké témy sú trendové a ktoré tituly, resp. ktorí autori, sa vybranej problematike venujú. Sledovať možno napríklad:

  • témata a kauzy,
  • témy a kauzy,
  • úlohu subjektov v texte,
  • tonalitu/sentiment,
  • frekvenciu a dosah (čítanosť),
  • hodnotenia/reakcie.

Špecifickú úlohu zohráva mediálna analýza v politickom marketingu a politickom PR – v tomto prípade je významným ukazovateľom nastavenia a úpravy mediálnej stratégie politikov a politických strán.

Úloha času v mediálnej analýze

Mediálna analýza mapuje štruktúru komunikácie aj z časového hľadiska. Prehľad počtu článkov za jednotlivé mesiace umožňuje vytvoriť podrobnú časovú os vývoja zmienok, ktorá ukáže, kedy sa oplatí konkrétnu tému komunikovať. Vstupná, t. j. prvá mediálna analýza by preto mala mapovať obdobie aspoň jedného roka.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s public relations?

Využite silu konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky