Marketingový plán

Pokračovat

Čo je marketingový plán

Marketingový plán je podrobný prehľad aktivít, ktoré majú viesť k splneniu marketingových cieľov. Detailne definuje marketingové nástroje, taktiky a postupy a spája ich do spoločného rozpočtového harmonogramu. Zároveň koordinuje a integruje aktivity jednotlivých oddelení a partnerov.
 

MARKETINGOVÝ PLÁN VYCHÁDZA Z MARKETINGOVEJ STRATÉGIE. ZATIAĽ ČO STRATÉGIA PRACUJE S DLHODOBÝMI CIEĽMI, VÍZIAMI A ÚLOHAMI, PLÁN SA DETAILNE ZAMERIAVA NA SPÔSOB, AKO TIETO CIELE ČO NAJSKÔR DOSIAHNUŤ.

 

Marketingový plán sa môže týkať značiek, produktov, podnikov, projektov, jednorazových podujatí, neziskových organizácií, miest či osobností.

Štruktúra marketingového plánu

Marketingový plán má dve úrovne. Strategická úroveň marketingového plánu vychádza z marketingovej stratégie a výsledkov marketingových analýz. Definuje, KDE sa subjekt nachádza a KAM sa chce dostať. Taktická úroveň marketingového plánu sa zaoberá tým, AKO, KEDY a ZA KOĽKO tieto je možné tieto ciele splniť. Na splnenie cieľov plán definuje marketingový mix, rozpočet a timing celého procesu.
 

Marketingový plán v praxi

Ukážkou precízneho marketingového plánovania je naša práca pre mestskú štvrť Chytré Líchy. Na tento účel sme pripravili stratégiu, ktorá vytýčila hlavné východiská a ciele komunikácie.

Na stratégiu sme nadviazali detailným ročným marketingovým plánom. Klientovi sme odporučili synergiu novej vizuálnej identity, webu, public relations a sociálnych sietí. Vďaka dobre nastavenej stratégii a podrobne spracovanému plánu  sa nám podarilo splniť stanovené ciele – o projekt sa začala zaujímať široká i odborná verejnosť aj médiá.

Prečítať prípadovú štúdiu

Chytré Líchy banner marketingový plán ukázka

Vzor marketingového plánu

Marketingový plán vzniká vždy pre konkrétny subjekt a situáciu. Neexistuje preň šablóna, ktorá by fungovala univerzálne. Aby bol plán zrozumiteľný, realistický, komplexný a funkčný, mal by obsahovať nasledujúce položky:

  1. Definícia značky. Zhrnutie aktuálnej vízie, poslania a hodnôt spoločnosti, ktoré sú dôležité na pochopenie identity značky.
  2. Definícia produktu, služieb, cien, distribúcie a cieľových skupín. Stručný prehľad aktuálneho portfólia spoločnosti. Detailný opis cieľových skupín (zákazníkov) z demografického, geografického, sociokultúrneho, ekonomického aj psychologického hľadiska. Prehľad o tom, kto je zákazník, čo chce, čo má rád, kde sa vyskytuje a aký je jeho potenciál vo vzťahu k subjektu.
  3. Konkurencia a positioning. Identifikácia konkurencie, jej silných aj slabých stránok z hľadiska ponuky a propagácie. Vymedzenie miesta subjektu na trhu a jeho pozície vo vzťahu ku konkurencii.
  4. Propagácia. Stručný prehľad súčasnej obchodnej a marketingovej stratégie a PR a zhrnutie jej výsledkov.
  5. Ciele. Dlhodobé a konkrétne míľniky, ku ktorým chce firma smerovať svoje služby, produkty, pozíciu na trhu, obchodné výsledky či pozíciu značky. Ciele vychádzajú z marketingovej stratégie, v marketingovom pláne získavajú konkrétnu obsahovú, číselnú, časovú a praktickú podobu.
  6. Marketingové nástroje. Existujú desiatky nástrojov, kanálov a mediatypov, výber tých najvhodnejších zohráva pre úspech plánu zásadnú úlohu.
  7. Obsah a forma. Obsahový plán vytyčuje hlavné komunikačné linky a témy, ktoré budú súčasťou plánu. Súčasťou je aj nastavenie tónu komunikácie a súhrn formátov, prostredníctvom ktorých sa bude komunikovať.
  8. Harmonogram a rozpočet. Detailný „cestovný poriadok“ rozložený na 12 mesiacov. Priraďuje jednotlivé oznámenia ku konkrétnym nástrojom. Stanovuje rozpočet, timing, obsah a formát každej aktivity. Môže mať podobu kalendára, tabuľky alebo interaktívneho dokumentu.
  9. Systém merania, hodnotenia a kontroly. Definícia hodnotenia efektivity nástrojov. Okrem metrík stanovuje aj kedy, ako a kto sa bude hodnoteniu venovať. Môže sa zamerať aj na procesné aspekty, napríklad systém zodpovednosti za výsledky, reakcie na riziká a optimalizáciu marketingového plánu.

 

Marketingový plán uázka v praxi banner

Základom plánu je analýza

Marketingový plán vychádza z marketingovej analýzy. Na základe objektívnych dát, testovania a prieskumov môže veľmi dobre opísať počiatočný stav firmy a pripraviť cestu na splnenie jej cieľov.

Výber nástrojov, taktík, cieľových skupín, rozdelenie budgetu aj timing sú premenné, pretože je dôležité investovať čas a peniaze na základe konkrétnych údajov. Analýza dokáže znížiť náklady na realizáciu plánovaných zmien, pretože ukáže, do čoho a koľko investovať.

Marketingová analýza v praxi

Prepojenie marketingových nástrojov PR 360

Úspech marketingového plánu často spočíva vo vhodnom výbere obsahu a nástrojov, ktoré tento obsah ďalej propagujú. Nástroje sa môžu používať samostatne, alebo sa môžu medzi sebou rôzne prepojiť.

Solídny marketingový plán dokáže nájsť ideálny nástroj pre každé oznámenie. Zároveň by mal operatívne prepájať jednotlivé nástroje, čím výrazne posilní dosah oznámenia a zníži náklady na jeho propagáciu.
 

KONCEPT PR 360® SPÁJA EFEKT PUBLIC RELATIONS SO SILOU MARKETINGU. S JEDNOU AGENTÚROU A JEDNÝM ROZPOČTOM OSLOVUJE ZÁKAZNÍKOV, PARTNEROV ČI MÉDIÁ V 360° ZÁBERE.

 

Je to strategický rámec, ktorý pomocou kombinácie PR a marketingových nástrojov pomáha firmám zvyšovať povedomie a dopyt. Marketingový plán založený na PR 360 oslovuje súčasných aj potenciálnych zákazníkov presne tam, kde sa pohybujú.

Kontakt

Potrebujete poradiť
s marketingom?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie riešenie a spoločne nastavíme tú najlepšiu PR a marketingovú stratégiu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky