Politická komunikácia

Pokračovat

Čo je to politická komunikácia

Politická komunikácia je proces, v ktorom dochádza k výmene názorov medzi novinármi, verejnosťou a politickými aktérmi.

Cieľom politickej komunikácie je získať politické body, napríklad zvýšením volebných preferencií, zvýšením pozitívneho povedomia o kandidátovi alebo strane, alebo v konečnom dôsledku získať viac hlasov v samotných voľbách. Pre väčšinu aktérov je hlavným cieľom politickej komunikácie účasť na výkonnej moci.

 

Aktéri politickej komunikácie

1) Politické organizácie a politici

Ich cieľom je presvedčiť verejnosť o oprávnenosti svojich požiadaviek, presadiť ich a získať tak moc a vplyv. Do tejto skupiny patria okrem tradičných politických strán aj vlády, odbory a aktivisti.

Politická komunikacia ilustrační foto

2) Médiá

Klasické médiá a online priestor (internet, sociálne siete) zohrávajú v politickej komunikácii sprostredkovateľskú úlohu. Sprostredkúvajú informácie od politických strán občanom.

Médiá poskytujú politikom spätnú väzbu od verejnosti, napríklad vo forme prieskumov, správ alebo komentárov.

3) Verejnosť (občania)

V politickej komunikácii vystupuje verejnosť ako príjemca informácií. Pripomienkovaním, vyjadrením názoru vo verejnej ankete alebo iným spôsobom občania poskytujú politikom spätnú väzbu na ich činnosť a môžu tak korigovať ich kroky.

Nástroje politickej komunikácie

Hlavnými oblasťami politickej komunikácie sú politické public relations a politický marketing. Tieto dve oblasti využívajú veľkú škálu nástrojov, medzi ktoré patria media relations, eventy, sociálne siete a reklama či community management.

Klasické médiá

PO PRVEJ SVETOVEJ VOJNE POLITICI KOMUNIKOVALI NAJMÄ PROSTREDNÍCTVOM NOVÍN, POTOM NASLEDOVAL PRECHOD NA ROZHLAS A NESKÔR NA TELEVÍZIU.

 

Už v prvej polovici 20. storočia využíval politický establišment aj outdoorovú reklamu, napríklad letáky, billboardy a vývesné plochy.

Nové médiá

Najväčší prelom v politickej komunikácii nastal v novom tisícročí s internetom, ktorý politickým aktérom výrazne uľahčil analýzu ich práce.

S rozvojom internetu sa do popredia dostali aj sociálne siete. Vďaka nim už politici nemusia komunikovať s verejnosťou prostredníctvom sprostredkovateľov (novinárov), ale môžu informácie oznamovať priamo a bez akejkoľvek úpravy zo strany médií.

Kontakt

Potrebujete pomôcť
s kampaňou?

Využite silu nášho konceptu PR 360. Najskôr s vami preberieme, čo potrebujete. Následne vám odporučíme najvhodnejšie nástroje politickej komunikácie a politického marketingu.

+421 944 152 412 bratislava@lesensky.cz

Alebo vyplňte kontaktný formulár

PR 360 diagram slovensky